Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej im.Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej  w trakcie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

 

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pobytu uczniów/dzieci w trakcie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej

Zakres obowiązywania procedury

Niniejsza procedura dotyczy:

 • uczniów przebywających w szkole,
 • rodziców, których dzieci uczęszczają do szkoły,
 • nauczycieli,
 • pracowników obsługi szkoły oraz innych pracowników szkoły świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury, zapoznanie z nią rodziców oraz pracowników szkoły jest Dyrektor szkoły.
 2. Rodzice, odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą.
 3. Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo
  i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkołą Podstawowa Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. W razie konieczności wejścia do szkoły, należy zachować dodatkowe środki ostrożności
  i zalecenia reżimu sanitarnego:
 • zachowanie 2 metrowego dystansu odległości,
 • zakrycie nosa i ust,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 • ograniczone przemieszczanie się po szkole, tylko w wyznaczonym obszarze,
 • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 4. Do czasu obowiązywania w powiecie nowotarskim tzw. strefy czerwonej wprowadza się obowiązek zasłania ust i nosa na przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnia, toaleta)
 5. Szkoła czynna jest w godzinach: od 7:30 do 16:00

 

 

Organizacja i funkcjonowanie klas/grup.

 1. Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Czytaj więcej...

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ZUBRZYCY GÓRNEJ W CZASIE TRWANIA EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS COV-2

UWAGI OGÓLNE

 

 1. Odział przedszkolny czynny jest od:
 1. a) 2 dni w tygodniu 7:30 do 15:00
 2. b) 3 dni w tygodniu od 8:00 do 15:00
 1. Do placówki Rodzic/opiekun prawny może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko.
 2. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe.
 1. Dzieci nie przynoszą do placówki żadnych rzeczy z domu (zabawki, książki).
 2. Rodzic powinien regularne przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem, zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania – dzieci uczą się przez obserwacje dobrych przykładów.

PPRZYPROWADZANIA DZIECI DO PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII

 1. Dzieci przyprowadzane są do godziny:
 2. a) w dni kiedy zajęcia rozpoczynają się o 7:30 do godziny 8:00
 3. b) w dni kiedy rozpoczynają się od 8:00 do godziny 8:30

 po  upływie  wyznaczonych godzin placówka jest zamknięta, następuje dezynfekcja klamek i poręczy.

 1. Rodzic/opiekun prawny dla dziecka powyżej 4 roku życia zapewnia maseczkę na czas drogi do/z przedszkola.
 2. Oczekując na odebranie dziecka przez pracownika przedszkola. Zdejmuje dziecku maseczkę
  i zabiera ją ze sobą (nie pozostawia jej w przedszkolu).
 3. Rodzic/ opiekun prawny może wejść tylko do wyznaczonej części wspólnej.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. opiekunowie zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. W dniach od 02.09.2020r. do 11,09,2020r. dla najmłodszych dzieci, będzie możliwość   odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce. Rodzic / opiekun za zgodą dyrektora szkoły może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).
 10. Rodzice / opiekunowie dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce, zobowiązani są do ustalenia z opiekunem grupy, godziny przyjścia. Czas przebywania może wynosić maksymalnie 10 minut, maksymalnie 3 rodziców o jednej godzinie, rodzic /opiekun może przebywać tylko w wyznaczonym miejscu w sali zajęć, zachowując dystans społeczny co najmniej 1,5 m od pracowników szkoły i pozostałych dzieci.
 11. Po okresie adaptacyjnym oraz w przypadku dzieci starszych rodzic/opiekun prawny przyprowadzając dziecko nie wchodzi do placówki. Dziecko przekazywane jest w części wspólnej, osobie wyznaczonej do odprowadzania dzieci do sali zabaw.
 12. Po każdym odbiorze dziecka opiekunka dezynfekuje sobie i dziecku ręce.

ODBIERANIE DZIECI Z PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII

 1. Dziecko odbierane jest przez Rodzica/opiekuna prawnego  przed wejściem do budynku.
 2. Chcąc odebrać dziecko należy zadzwonić dzwonkiem. Rodzic/opiekun prawny czeka na dziecko w wyznaczonej części wspólnej lub przed drzwiami placówki.
 3. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans 2 metrów między personelem oraz innymi dziećmi
  i innymi rodzicami.
 4. Wchodząc do części wspólnej rodzic/opiekun prawny dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki oraz koniecznie musi mieć zasłonięte usta i nos (Rodzic/opiekun prawny musi posiadać własne środki ochrony).
 5. Należy unikać odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.
Czytaj więcej...