Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Slide background
Slide background
Slide background

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Pierwszego września z okazji otwarcia nowo powstałego budynku szkoły, odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. To wyjątkowe wydarzenie rozpocznie Msza Święta o godzinie 11:00 w kościele parafialnym, na której nastąpi poświęcenie sztandaru szkoły. Na tę uroczystą Mszę zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców naszej szkoły. W związku z obostrzeniami  wprowadzonymi w czasie pandemii, uczestnictwo we mszy świętej będzie wewnątrz i na zewnątrz kościoła z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, obowiązują bezwzględnie maseczki oraz zachowanie dystansu.

Organizacja:

Uczniowie proszeni są o przyjście do kościoła o godzinie 10:45. Przed kościołem będą już opiekunowie - wychowawcy poszczególnych klas, do których uczniowie będą się zgłaszać i otrzymają informacje o przebiegu uroczystości.:

Klasa I – Pani Klaudia Kowalczyk

Klasa II – Pani Dorota Stanosz

Klasa III – Pani Bożena Pawlak

Klasa IV i klasa VIII – Pani Maria Kulawiak

Klasa V i klasa VII – Pani Sylwia Chmura

Klasa VI – Pani Teresa Pawlak

Po zakończonej mszy świętej nastąpi uroczyste przejście przed budynek szkoły. Uczniowie stosują się do wskazówek wychowawców i dołączają do orszaku w odpowiedniej kolejności.

Przed budynkiem szkoły ustawiają się również według ustalonego porządku podanego przez opiekunów – wychowawców.

Program uroczystości na placu szkolnym:

- przecięcie wstęgi

- modlitwa

- przekazanie sztandaru

- przemówienia okolicznościowe

Po zakończonej uroczystości, uczniowie klas II - VIII  spotkają się ze swymi opiekunami – wychowawcami, zostaną zapoznani z procedurami, otrzymają niezbędne informacje organizacyjne.

Uczniowie klasy I wraz ze swoimi rodzicami (z jednym dzieckiem może przyjść jeden rodzic) spotkają się z opiekunem na sali gimnastycznej. Tam będą przekazane informacje dotyczące organizacji pracy w klasie I.

Wszystkich uczniów i rodziców proszę o zapoznanie się z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zamieszczoną na stronie internetowej szkoły.

UWAGA!

Podręczniki  na nowy rok szkolny uczniowie otrzymają 2 września.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego dla oddziału przedszkolnego i zerówki:

Dzieci z oddziałów przedszkolnych zapraszamy na spotkanie z wychowawcami na godz. 16:00 do szkoły.

Klasa „0” – wychowawca Pani Karolina Kościelniak, sala gimnastyczna

Oddział przedszkolny 3-latki, 4-latki, 5-latki - wychowawca Pani Katarzyna Biel, nowa sala przedszkolna

Dzieci z oddziałów przedszkolnych na spotkania z wychowawcami przychodzą z rodzicami. Z jednym dzieckiem może przyjść jeden rodzic.

Rodziców obowiązują maseczki lub przyłbica oraz dezynfekcja rąk przy wejściu. Prosimy o zachowanie dystansu. Wszelkie informacje dotyczące pracy oddziałów przedszkolnych zostaną przedstawione przez wychowawców na spotkaniu.

Rodziców proszę o zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej w trakcie trwania epidmii koronawirusa SARS-CoV-2 zamieszczoną na stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem

                     Katarzyna Karkos

dyrektor szkoły

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej im.Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej  w trakcie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

 

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pobytu uczniów/dzieci w trakcie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej

Zakres obowiązywania procedury

Niniejsza procedura dotyczy:

 • uczniów przebywających w szkole,
 • rodziców, których dzieci uczęszczają do szkoły,
 • nauczycieli,
 • pracowników obsługi szkoły oraz innych pracowników szkoły świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury, zapoznanie z nią rodziców oraz pracowników szkoły jest Dyrektor szkoły.
 2. Rodzice, odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą.
 3. Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo
  i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkołą Podstawowa Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. W razie konieczności wejścia do szkoły, należy zachować dodatkowe środki ostrożności
  i zalecenia reżimu sanitarnego:
 • zachowanie 2 metrowego dystansu odległości,
 • zakrycie nosa i ust,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 • ograniczone przemieszczanie się po szkole, tylko w wyznaczonym obszarze,
 • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 4. Do czasu obowiązywania w powiecie nowotarskim tzw. strefy czerwonej wprowadza się obowiązek zasłania ust i nosa na przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnia, toaleta)
 5. Szkoła czynna jest w godzinach: od 7:30 do 16:00

 

 

Organizacja i funkcjonowanie klas/grup.

 1. Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Czytaj więcej...

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ZUBRZYCY GÓRNEJ W CZASIE TRWANIA EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS COV-2

UWAGI OGÓLNE

 

 1. Odział przedszkolny czynny jest od:
 1. a) 2 dni w tygodniu 7:30 do 15:00
 2. b) 3 dni w tygodniu od 8:00 do 15:00
 1. Do placówki Rodzic/opiekun prawny może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko.
 2. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe.
 1. Dzieci nie przynoszą do placówki żadnych rzeczy z domu (zabawki, książki).
 2. Rodzic powinien regularne przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem, zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania – dzieci uczą się przez obserwacje dobrych przykładów.

PPRZYPROWADZANIA DZIECI DO PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII

 1. Dzieci przyprowadzane są do godziny:
 2. a) w dni kiedy zajęcia rozpoczynają się o 7:30 do godziny 8:00
 3. b) w dni kiedy rozpoczynają się od 8:00 do godziny 8:30

 po  upływie  wyznaczonych godzin placówka jest zamknięta, następuje dezynfekcja klamek i poręczy.

 1. Rodzic/opiekun prawny dla dziecka powyżej 4 roku życia zapewnia maseczkę na czas drogi do/z przedszkola.
 2. Oczekując na odebranie dziecka przez pracownika przedszkola. Zdejmuje dziecku maseczkę
  i zabiera ją ze sobą (nie pozostawia jej w przedszkolu).
 3. Rodzic/ opiekun prawny może wejść tylko do wyznaczonej części wspólnej.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. opiekunowie zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. W dniach od 02.09.2020r. do 11,09,2020r. dla najmłodszych dzieci, będzie możliwość   odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce. Rodzic / opiekun za zgodą dyrektora szkoły może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).
 10. Rodzice / opiekunowie dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce, zobowiązani są do ustalenia z opiekunem grupy, godziny przyjścia. Czas przebywania może wynosić maksymalnie 10 minut, maksymalnie 3 rodziców o jednej godzinie, rodzic /opiekun może przebywać tylko w wyznaczonym miejscu w sali zajęć, zachowując dystans społeczny co najmniej 1,5 m od pracowników szkoły i pozostałych dzieci.
 11. Po okresie adaptacyjnym oraz w przypadku dzieci starszych rodzic/opiekun prawny przyprowadzając dziecko nie wchodzi do placówki. Dziecko przekazywane jest w części wspólnej, osobie wyznaczonej do odprowadzania dzieci do sali zabaw.
 12. Po każdym odbiorze dziecka opiekunka dezynfekuje sobie i dziecku ręce.

ODBIERANIE DZIECI Z PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII

 1. Dziecko odbierane jest przez Rodzica/opiekuna prawnego  przed wejściem do budynku.
 2. Chcąc odebrać dziecko należy zadzwonić dzwonkiem. Rodzic/opiekun prawny czeka na dziecko w wyznaczonej części wspólnej lub przed drzwiami placówki.
 3. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans 2 metrów między personelem oraz innymi dziećmi
  i innymi rodzicami.
 4. Wchodząc do części wspólnej rodzic/opiekun prawny dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki oraz koniecznie musi mieć zasłonięte usta i nos (Rodzic/opiekun prawny musi posiadać własne środki ochrony).
 5. Należy unikać odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.
Czytaj więcej...

DLA UCZNIA

DLA RODZICA

GALERIA

wykwalifikowana kadra

języki obca

wysoka kultura