Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Procedura postępowania dotycząca zasad przyprowadzania dzieci do szkoły i odbierania ze Szkoły.

Procedura postępowania dotycząca zasad przyprowadzania DZIECI do SZKOŁY

i odbierania ze Szkoły.

SZKOŁA PODSTAWOWEJ NR 1
im. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ZUBRZYCY GÓRNEJ

Podstawa prawna:

§ 7 ust. 1 załącznika nr 2 i § 9 ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r., art. 43 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym

 1. Przyprowadzanie dzieci do szkoły:

 1. Opiekę nad dzieckiem w drodze do i ze szkoły zapewniają  rodzice (opiekunowie prawni) lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat,
  w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice.

 2. Dziecka chorego nie należy przyprowadzać do szkoły. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

 3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

 4. Rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły 15 minut przed zajęciami i odbierają po zakończonych zajęciach lekcyjnych lub pozalekcyjnych.

 5. Szkoła przyjmuje dzieci od godziny 7. 45. Za bezpieczeństwo dzieci przyprowadzonych do szkoły przed 7.45 odpowiadają rodzice/opiekunowie.

 6. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci ze szkoły w ustalonych godzinach, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły i domu.

 1. Odbieranie dzieci ze szkoły.

 1. Na życzenie rodziców, dziecko do lat 10 może samo lub pod opieką starszego rodzeństwa wrócić po zajęciach do domu, jeżeli: 

  1. czas wyjścia ze szkoły jest czasem uzgodnionym z rodzicami,

  2. rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach),

  3. dziecko ukończyło 7 lat, a uczeń, pod opieką, którego wychodzi ze szkoły osiągnął wiek, co najmniej 10 lat,

Bez oświadczenia rodziców dzieci w wieku do lat 10- czekają na odbiór osób upoważnionych!

 1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców pisemną deklarację, określającą sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych.

 2. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających. W takim przypadku nauczyciel ma prawo nie wydać dziecka.

 3. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy:

  1. niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami),

  2. zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców osób upoważnionych do odbioru dziecka,

  3. po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić policję.

  4. Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.

 2. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub innych okoliczności wychowawca informuje telefonicznie rodzica o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic nie może odebrać dziecka osobiście, wskazuje osobę, która to uczyni. Osoba ta musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości i potwierdzić odbiór dziecka czytelnym podpisem na oświadczeniu.

 3. Gdy rodzic chce z uzasadnionych powodów zabrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym czasie w klasie.

 4. Uczeń, który ukończył 7 rok życia może zostać również pisemnie zwolniony przez rodzica z zajęć lekcyjnych. W tym przypadku bierze odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu lub inne wskazane miejsce. Rodzic zobowiązany jest w pisemnym oświadczeniu podać datę, godzinę zwolnienia
  i powód zwolnienia oraz zaznaczyć, że uczeń ma się udać samodzielnie do domu lub we wskazane miejsce.

 5. Z wycieczki, kina, teatru itp. dzieci powracają do szkoły pod opieka nauczyciela, wychowawcy, skąd rozchodzą się do domu. Po wycieczkach, które są organizowane poza planem lekcyjnym obowiązującym dla danej klasy dziecko musi być odebrane przez rodzica lub osobę przez niego upoważnioną.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

...........................................................................................................................................

imiona i nazwiska rodzica

...........................................................................................................................................

adres zamieszkania

My, niżej podpisani, upoważniamy następujące osoby do odbioru naszego dziecka

........................................................................... ze szkoły

Imię i nazwisko dziecka

 1. ...........................................................................................................................................

Imię i nazwisko upoważnionego stopień pokrewieństwa telefon

 1. ...........................................................................................................................................

Imię i nazwisko upoważnionego stopień pokrewieństwa telefon

 1. ...........................................................................................................................................

Imię i nazwisko upoważnionego stopień pokrewieństwa telefon

 1. ...........................................................................................................................................

Imię i nazwisko upoważnionego stopień pokrewieństwa telefon

Jednocześnie oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do domu pod opieką w/w osób.

Ponadto zobowiązujemy się pisemnie zgłaszać fakt niezaplanowanych zmian dotyczących powierzenia opieki nad naszym dzieckiem. W razie nie dotrzymania formalności w tym zakresie przyjmujemy do wiadomości, iż dziecko nasze nie zostanie wydane osobom postronnym.

.......................... ....................................................

data czytelny podpis rodziców

Zubrzyca Górna, data.................

...................................................

imiona i nazwiska rodzica

....................................................

adres

.....................................................

telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że moje dziecko ..................................................................................... uczeń/uczennica klasy ....................... Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej będzie przychodzić do szkoły i wracać po zakończonych zajęciach do domu samodzielnie lub pod opieką niepełnoletniego brata/ siostry ...........................................................................................................................................

Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego przychodzenia i powrotu ze szkoły.

........................................................

/czytelny podpis rodzica/