Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Druk zwolnienia dziecka z zajęć lekcyjnych

Zubrzyca Górna, dnia ……………..Wychowawca klasy …………….…

 Zwolnienie

  Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego syna / córki ……… z lekcji………     w dniu…………   z powodu…………… 

W  momencie opuszczenia budynku szkolnego przez moje dziecko biorę za nie pełną odpowiedzialność w drodze do domu, jak i w godzinach kiedy powinno przebywać w szkole, zgodnie z rozkładem zajęć.

                                                                      …………………………………

                                                                      Podpis rodzica lub opiekuna

 

Druk zwolnienia dziecka z zajęć lekcyjnych

Zubrzyca Górna, dnia ……………..Wychowawca klasy …………….…

 Zwolnienie

  Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego syna / córki ……… z lekcji………     w dniu…………   z powodu…………… 

W  momencie opuszczenia budynku szkolnego przez moje dziecko biorę za nie pełną odpowiedzialność w drodze do domu, jak i w godzinach kiedy powinno przebywać w szkole, zgodnie z rozkładem zajęć.

                                                                      …………………………………

                                                                      Podpis rodzica lub opiekuna

 

Procedura postępowania dotycząca zasad przyprowadzania dzieci do szkoły i odbierania ze Szkoły.

Procedura postępowania dotycząca zasad przyprowadzania DZIECI do SZKOŁY

i odbierania ze Szkoły.

SZKOŁA PODSTAWOWEJ NR 1
im. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ZUBRZYCY GÓRNEJ

Podstawa prawna:

§ 7 ust. 1 załącznika nr 2 i § 9 ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r., art. 43 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym

 1. Przyprowadzanie dzieci do szkoły:

 1. Opiekę nad dzieckiem w drodze do i ze szkoły zapewniają  rodzice (opiekunowie prawni) lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat,
  w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice.

 2. Dziecka chorego nie należy przyprowadzać do szkoły. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

 3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

 4. Rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły 15 minut przed zajęciami i odbierają po zakończonych zajęciach lekcyjnych lub pozalekcyjnych.

 5. Szkoła przyjmuje dzieci od godziny 7. 45. Za bezpieczeństwo dzieci przyprowadzonych do szkoły przed 7.45 odpowiadają rodzice/opiekunowie.

 6. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci ze szkoły w ustalonych godzinach, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły i domu.

 1. Odbieranie dzieci ze szkoły.

 1. Na życzenie rodziców, dziecko do lat 10 może samo lub pod opieką starszego rodzeństwa wrócić po zajęciach do domu, jeżeli: 

  1. czas wyjścia ze szkoły jest czasem uzgodnionym z rodzicami,

  2. rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach),

  3. dziecko ukończyło 7 lat, a uczeń, pod opieką, którego wychodzi ze szkoły osiągnął wiek, co najmniej 10 lat,

  Bez oświadczenia rodziców dzieci w wieku do lat 10- czekają na odbiór osób upoważnionych!

  1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców pisemną deklarację, określającą sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych.

  2. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających. W takim przypadku nauczyciel ma prawo nie wydać dziecka.

  3. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy:

   1. niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami),

   2. zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców osób upoważnionych do odbioru dziecka,

   3. po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić policję.

   4. Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

   1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.

   2. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub innych okoliczności wychowawca informuje telefonicznie rodzica o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic nie może odebrać dziecka osobiście, wskazuje osobę, która to uczyni. Osoba ta musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości i potwierdzić odbiór dziecka czytelnym podpisem na oświadczeniu.

   3. Gdy rodzic chce z uzasadnionych powodów zabrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym czasie w klasie.

   4. Uczeń, który ukończył 7 rok życia może zostać również pisemnie zwolniony przez rodzica z zajęć lekcyjnych. W tym przypadku bierze odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu lub inne wskazane miejsce. Rodzic zobowiązany jest w pisemnym oświadczeniu podać datę, godzinę zwolnienia
    i powód zwolnienia oraz zaznaczyć, że uczeń ma się udać samodzielnie do domu lub we wskazane miejsce.

   5. Z wycieczki, kina, teatru itp. dzieci powracają do szkoły pod opieka nauczyciela, wychowawcy, skąd rozchodzą się do domu. Po wycieczkach, które są organizowane poza planem lekcyjnym obowiązującym dla danej klasy dziecko musi być odebrane przez rodzica lub osobę przez niego upoważnioną.

   UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

   ...........................................................................................................................................

   imiona i nazwiska rodzica

   ...........................................................................................................................................

   adres zamieszkania

   My, niżej podpisani, upoważniamy następujące osoby do odbioru naszego dziecka

   ........................................................................... ze szkoły

   Imię i nazwisko dziecka

   1. ...........................................................................................................................................

   Imię i nazwisko upoważnionego stopień pokrewieństwa telefon

   1. ...........................................................................................................................................

   Imię i nazwisko upoważnionego stopień pokrewieństwa telefon

   1. ...........................................................................................................................................

   Imię i nazwisko upoważnionego stopień pokrewieństwa telefon

   1. ...........................................................................................................................................

   Imię i nazwisko upoważnionego stopień pokrewieństwa telefon

   Jednocześnie oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do domu pod opieką w/w osób.

   Ponadto zobowiązujemy się pisemnie zgłaszać fakt niezaplanowanych zmian dotyczących powierzenia opieki nad naszym dzieckiem. W razie nie dotrzymania formalności w tym zakresie przyjmujemy do wiadomości, iż dziecko nasze nie zostanie wydane osobom postronnym.

   .......................... ....................................................

   data czytelny podpis rodziców

   Zubrzyca Górna, data.................

   ...................................................

   imiona i nazwiska rodzica

   ....................................................

   adres

   .....................................................

   telefon kontaktowy

   OŚWIADCZENIE

   Oświadczam, że moje dziecko ..................................................................................... uczeń/uczennica klasy ....................... Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej będzie przychodzić do szkoły i wracać po zakończonych zajęciach do domu samodzielnie lub pod opieką niepełnoletniego brata/ siostry ...........................................................................................................................................

   Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego przychodzenia i powrotu ze szkoły.

   ........................................................

   /czytelny podpis rodzica/

   Dokumenty

   Wykaz podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego

   w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej

   na rok szkolny 2019/2020

   klasa I

   Zajęcia edukacyjne

   Tytuł podręcznika, ćwiczeń, autorzy

   Wydawnictwo

   Edukacja wczesnoszkolna klasa I

   „Elementarz odkrywców” - podręcznik zintegrowany cz. 1,2,3,4; podręcznik matematyczny cz. 1,2

   Zeszyty ćw. do elementarza - Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień

   Nowa Era

   Język angielski klasa I

   Bugs Team 1 Carol Read, Ana Soberón ksiażka ucznia, Bugs Team 1 zeszyt ćwiczeń

   Macmillan

   Religia

   Kochamy Pana Jezusa” ” T. Panuś, A. Kielian, A. Bierski

   Św. Stanisława Kraków

    

   Klasa II

   Zajęcia edukacyjne

   Tytuł podręcznika, ćwiczeń, autorzy

   Wydawnictwo

   Edukacja wczesnoszkolna klasa II

   „Elementarz odkrywców” - podręcznik zintegrowany cz. 1,2,3,4; podręcznik matematyczny cz. 1,2

   Zeszyty ćw. do elementarza - Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień

   Nowa Era

   Język angielski klasa II

   Bugs Team 2 Carol Read, Ana Soberón ksiażka ucznia, Bugs Team 2 zeszyt ćwiczeń

   Macmillan

   Religia

   Kochamy Pana Jezusa” ” T. Panuś, A. Kielian, A. Bierski

   Św. Stanisława Kraków

    

   Klasa III

   Zajęcia edukacyjne

   Tytuł podręcznika, ćwiczeń, autorzy

   Wydawnictwo

   Edukacja wczesnoszkolna klasa III

   „Elementarz odkrywców” - podręcznik zintegrowany cz. 1,2,3,4; podręcznik matematyczny cz. 1,2

   Zeszyty ćw. do elementarza - Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień

   Nowa Era

   Język angielski klasa III

   Bugs Team3 Carol Read, Ana Soberón ksiażka ucznia, Bugs Team 3 zeszyt ćwiczeń

   Macmillan

   Religia

   Kochamy Pana Jezusa” ” T. Panuś, A. Kielian, A. Bierski

   Św. Stanisława Kraków

    

   Klasa IV

   Zajęcia edukacyjne

   Tytuł podręcznika, ćwiczeń, autorzy

   Wydawnictwo

   J. polski

   Marlena Derlukiewicz A. Klimowicz „Nowe słowa na start4", zeszyt ćwiczeń

    

    

   NOWA ERA

   J. angielski

   English Class A1” Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz; zeszyt ćwiczeń

   PEARSON

   Historia

   „Wczoraj i dziś” podręczni do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

   NOWA ERA

   Atlas historyczny

   „Od starożytności do współczesności” Szkoła Podstawowa (do nowej podstawy programowej) kl. IV-VI+ ćwiczenia

   NOWA ERA

   Matematyka

   Matematyka z plusem 4 – podr. z ćwiczeniami , wersja C M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki M. Karpiński

   Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

   Przyroda

   „Tajemnice przyrody” podręcznik do przyrody dla klasy IV szkoły podstawowej

   M. Marko-Warłowska, F. Szlajfer J.Stawarz; zeszyt ćwiczeń

   NOWA ERA

   Technika

   „Jak to działa?"-podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej L. Łabecki, M. Łabecka

   Nowa Era

   Plastyka

   „Do dzieła !” Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

   Nowa Era

   Informatyka

   "Lubię to!" podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej .Michał Kęska

   Nowa Era

   Muzyka

   "Lekcja muzyki" Podręcznik do muzyki klasa IV J. Górska-Guzik

   Operon

   Religia

   „Słuchamy Pana Boga” T. Panuś, A. Kielian

   Kraków 2012

    

   Klasa V

   Zajęcia edukacyjne

   Tytuł podręcznika, ćwiczeń, autorzy

   Wydawnictwo

   J. polski

   Marlena Derlukiewicz A. Klimowicz „Nowe słowa na start 5", zeszyt ćwiczeń

    

    

   NOWA ERA

   J. angielski

   English Class 5 A1+” Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz; zeszyt ćwiczeńA1

   PEARSON

   Historia

   „Wczoraj i dziś” podręczni do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski; zeszyt ćwiczeń

   NOWA ERA

   Atlas historyczny

   „Od starożytności do współczesności” Szkoła Podstawowa (do nowej podstawy programowej) kl. IV-VI+ ćwiczenia

   NOWA ERA

   Matematyka

   Matematyka z plusem 5 – podr. z ćwiczeniami , wersja C M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki M. Karpiński

   Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

   Biologia

   „Tajemnice przyrody” podręcznik do przyrody dla klasy IV szkoły podstawowej

   M. Marko-Warłowska, F. Szlajfer J.Stawarz; zeszyt ćwiczeń

   NOWA ERA

   Geografia

   "Planeta nowa" podręcznik do klasy szóstej

   NOWA ERA

   Technika

   „Jak to działa?"-podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej L. Łabecki, M. Łabecka

   Nowa Era

   Plastyka

   „Do dzieła !” Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

   Nowa Era

   Informatyka

   "Lubię to!" podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej .Michał Kęska

   Nowa Era

   Muzyka

   "Lekcja muzyki" Podręcznik do muzyki klasa V J. Górska-Guzik

   Operon

   Religia

   „Słuchamy Pana Boga” T. Panuś, A. Kielian

   Kraków 2012

   WDŻ

   „Wędrując ku dorosłości” T. Król

    

   Rubikon

    

   Klasa VI

   Zajęcia edukacyjne

   Tytuł podręcznika, ćwiczeń, autorzy

   Wydawnictwo

   J. polski

   Marlena Derlukiewicz „Nowe słowa na start”; zeszyty ćwiczeń

   NOWA ERA

   J. angielski

   English Class 6 A2” Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz; zeszyt ćwiczeń A2

   PEARSON

   Historia

   G. Wojciechowski „Wczoraj i dziś” .Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej, zeszyt ćwiczeń

   NOWA ERA

   Matematyka

   M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz Matematyka klasa VI podręcznik z ćwiczeniami wersja C

   Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

   Biologia

   „Puls życia”- podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

   J. Stawarz, F. Szlajfer, H. Kowalczyk

   NOWA ERA

    

   Geografia

   "Planeta nowa" podręcznik do klasy szóstej

    

   Muzyka

   "Lekcja muzyki" Podręcznik do muzyki klasa VI J. Górska-Guzik

   Operon

   Technika

   Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej , Lech Łabecki, Marta Łabecka

   Operon

   Plastyka

   ,,Do dzieła !" Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

   Nowa Era

   Informatyka

   "Lubię to!" podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej .Michał Kęska

    

   Religia

   „W kościele umacniamy wiarę” ” T. Panuś, A. Kielian, A. Bierski

   Wyd. Św. Stanisław

   WDŻ

   Wędrując ku dorosłości T. Król

   Rubikon

    

   "Lubię to!" Michał Kęska

   Nowa Era

    

   Klasa VII

   J. polski

   ,,Nowe słowa na start 7"J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M Szulc, A. Gorzałczyńska- Mróz; zeszyt ćwiczeń

   Nowa Era

   J. angielski

   English Class 7 A2+” Bob Hastings, Stuart McKinley, Arek Tkacz + materiały ćwiczeniowe A2+

   PEARSON

   J. niemiecki

   "Das ist Deutsch. KOMPAKT." Podręcznik do języka niemieckiego do klasy 7; zeszyt ćwiczeń

   Nowa Era

   Historia

   "Wczoraj i dziś". Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow

   Nowa Era

   Matematyka

   Matematyka 7 z plusem podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej pod redakcją M. Dobrowolska; zeszyt ćwiczeń

   GWO

   Biologia

   "Puls życia" podręcznik do biologii dla klasy siódmej dla szkoły podstawowej. M. Jefimow

   Nowa Era

   Geografia

   "Planeta Nowa" podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej R. Malarz, M. Szubert T. Rachwał

   NOWA ERA

   Fizyka

   "Spotkania z fizyką"

   NOWA ERA

   Chemia

   "Chemia Nowej Ery". Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej."

   NOWA ERA

   Informatyka

   G. Koba ,,Lubię to" podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

   NOWA ERA

   Muzyka

   Monika Gromek, Grażyna Klibach "Lekcja muzyki" podręcznik do muzyki dla kl. siódmej szkoły podstawowej

    

    

    

    

    

    

   Nowa Era

   Plastyka

   ,,Do dzieła!" M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

   NOWA ERA

   Religia

   "Spotykamy się z żywem słowem" T. Panuś, R. Chrzanowska

   Św. Stanisław

   WDŻ

   „Wędrując ku dorosłości” T. Król

    

   Rubikon

        

    

    

   Klasa VIII

    

   J. polski

   ,,Nowe słowa na start 8"J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M Szulc, A. Gorzałczyńska- Mróz; zeszyt ćwiczeń

   NOWA ERA

   J. angielski

   English Class 8 B1” Bob Hastings, Stuart McKinley, Arek Tkacz + materiały ćwiczeniowe A2+

   PEARSON

   J. niemiecki

   "Das ist Deutsch. KOMPAKT." Podręcznik do języka niemieckiego do klasy 8; zeszyt ćwiczeń

   NOWA ERA

   Historia

   "Wczoraj i dziś". Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow

   NOWA ERA

   Matematyka

   Matematyka 8 z plusem podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej pod redakcją M. Dobrowolska; zeszyt ćwiczeń

   GWO

   Biologia

   "Puls życia" podręcznik do biologii dla klasy ósmejj dla szkoły podstawowej. M. Jefimow

   NOWA ERA

   Geografia

   "Planeta Nowa" podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej R. Malarz, M. Szubert T. Rachwał

   NOWA ERA

   Fizyka

   "Spotkania z fizyką"

   NOWA ERA

   Chemia

   "Chemia Nowej Ery". Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej."

   NOWA ERA

   Informatyka

   G. Koba ,,Lubię to" podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

   Nowa Era

   Wiedza o społeczeństwie

   „Dziś i jutro” podręcznik dla klasy 8 Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

   NOWA ERA

   Edukacja dla bezpieczeństwa

   „Żyję i działam bezpiecznie” Jarosław Słoma

   NOWA ERA

   Religia

   "Spotykamy się z żywem słowem" T. Panuś, R. Chrzanowska

   Św. Stanisław

   WDŻ

   „Wędrując ku dorosłości” T. Król

    

   Rubikon