Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zubrzycy Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://sp1zg.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści lub funkcje niedostępne

 

Nie wszystkie zdjęcia z wydarzeń posiadają opisy alternatywne. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dyrektora Szkoły.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2023-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Pani Marta Sarniak, czwartek i piątek od 8:00 do 12:00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

telefon: 18 28 527 13

Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa Nr 1

34-484 Zubrzyca Górna 43

 

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego znajduję się w Zubrzycy Górnej 43, 34-484 Zubrzyca Górna.

Przystanek

W pobliżu szkoły znajduje się przystanek komunikacji publicznej. Trasa do szkoły jest bezpieczna i odbywa się za pośrednictwem chodnika i bezpiecznego przejścia dla pieszych.

Parking

Obok szkoły znajduje się parking.  Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnościami i 1 miejsce parkingowe dla rodzin z dziećmi. Brak koperty symbolizującej miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Stanowisko postojowe jest połączone z najbliższym chodnikiem. Została zachowania minimalna odległość od wejścia.

Wejście do budynku

 1. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Nie stwarza barier architektonicznych, przy wejściu do budynku nie ma schodów zewnętrznych, daje możliwość samodzielnego dostępu do budynku dla osoby poruszającej się na wózku. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie.
 2. Drzwi są zabezpieczone samozamykaczem, nie wymagają jednak użycia nadmiernej siły do ich otwarcia.
 3. Wokół głównego wejścia umożliwiono pole manewru o wymiarach co najmniej 150cm x 150cm.
 4. Szerokość drzwi wejściowych umożliwia bezkolizyjne pokonanie osobom ze szczególnymi potrzebami.
 5. Przy drzwiach nie ma domofonu.
 6. Przy drzwiach znajduje się dzwonek, który umieszczony jest po stronie klamki. Brak świetlnego potwierdzenia otwarcia drzwi.
 7. Wejście główne jest dobrze widoczne na tle fasady budynku oraz dobrze oświetlone światłem sztucznym.
 8. Przed i za drzwiami wejściowymi nie ma stopni.
 9. Drzwi wejściowe są właściwie skontrastowanie z otoczeniem - w budynku nie ma w pełni oszklonych drzwi.
 10. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną, brak oznakowania piktogramami.
 11. Przy wejściu do budynku brak tyflografiki.
 12. Właściwe skontrastowanie z otoczeniem- w budynku nie ma w pełni oszklonych drzwi.

Komunikacja pozioma i pionowa wewnątrz budynku

Schody

 1. Schody są równe, proste i mają taki sam kształt.
 2. Wyposażone są w poręcze, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 3. Schody wyłożone są materiałem antypoślizgowym oraz oznaczone są kontrastowo.
 4. Przed schodami i na ich szczycie są oznaczenia fakturowe.
 5. W budynku brak windy; zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową są realizowane na parterze.
 6. Piętra są oznaczone i skontrastowane względem ścian.

Ciągi komunikacyjne

 1. Wszystkie ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość (nie mniejsza niż 120 cm).
 2. Ciągi komunikacyjne są wolne od przeszkód.
 3. Ciągi komunikacyjne oraz drzwi wewnętrzne są oznakowane kontrastowo.
 4. Na korytarzu brak odpowiedniej akustyki.

Klasy i pomieszczenia

 1. W klasach jest dobra akustyka.
 2. Klasy mają kształt prostokątny.
 3. Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny.
 4. Drzwi i przejścia pozbawione są progów, otwierają się na zewnątrz co umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 5. Klasy wyposażone są w tablice multimedialne. Istnieje możliwość regulowania światła.
 6. Zastosowano odpowiednia kolorystykę - kontrast drzwi w stosunku do ścian.
 7. Brak oznaczeń pomieszczeń w alfabecie Braille’a.

Dostęp do informacji, nawigacja:

 1. W budynku sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze. Brak oznaczenia fakturowego dojścia do sekretariatu.
 2. W szkole znajduje się miejsce zapewniające rozmowę w cichym środowisku.
 3. Zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej
  w sposób wizualny i głosowy – tablice informacyjne, pracownicy obsługi szkoły.
 4. W razie potrzeby szkoła zapewni dostęp do pętli indukcyjnej.

Tłumacz języka migowego, komunikacja

 1. W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę
  w szkole z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia w sekretariacie szkoły chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z  psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne

 1. Na parterze znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób o szczególnych potrzebach. W toalecie znajduje się przewijak oraz haczyk  na ubrania.

Ewakuacja

 1. Szkoła posiada alternatywny plan ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami.
 2. Brak świetlnego systemu powiadamiania alarmowego.
 3. Brak dźwiękowej informacji o kierunkach ewakuacji DSE.
 4. Brak czytelnego oznaczenia dróg ewakuacji alfabetem Braille’a.
 5. W budynku jest dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.
 6. Ciągi ewakuacyjne są możliwe do zauważenia przy pomocy białej laski.
 7. Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez:
 8. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób czytelny i zgodny z przepisami,
 9. szkolenia i instrukcje dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 10. przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz w roku, ćwiczeń z praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji.

Dostęp alternatywny

 1. Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej ma zapewnione wsparcie pracownika Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej.
 2. Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku: osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych – wejście główne.
 3. Obsługa osób, dla których dostęp na wyższe kondygnacje z uwagi na barierę architektoniczną w postaci schodów jest utrudniony, bądź niemożliwy odbywa się na parterze w pomieszczeniu alternatywnym: sala matematyczno – fizyczna.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dyrektora Szkoły.

Dyrektor Szkoły na bieżąco analizuje i weryfikuje niedostosowania w celu ich skutecznej eliminacji.

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dz.U. 2019 poz. 848

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dz.U. 2019 poz. 1696

Obchody Pierwszego Dnia Wiosny

337287297 589567099774146 2050345186599091743 nWszyscy wiemy, że kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca, ale my w tym roku postanowiliśmy przedłużyć obchody tego dnia, więc kolorowo i wiosennie było u nas również 22.03. W tym dniu odbył się szkolny konkurs ,,Mam Talent”, w którym nasi zdolni uczniowie postanowili zaprezentować przed całą społecznością szkolną swoje niezwykłe umiejętności i pasje. Celem konkursu było odkrywanie młodych talentów i promowanie uzdolnionych uczestników oraz uświadomienie uczniom w jak wielu dziedzinach mogą się realizować i rozwijać. 336752582 942688213585662 3428233101974954879 nObejrzeliśmy 15 różnych występów w różnych kategoriach (śpiew, taniec, układanie kostki Rubika, gra na instrumentach), niektóre wręcz z zapartym tchem. Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w rozwijaniu swoich pasji i talentów. W przyszłym roku liczymy zaś na więcej odważnych śmiałków, którzy zdecydują się podzielić swoimi wybitnymi zdolnościami. 

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny to również Światowy Dzień Zespołu Downa/Dzień Kolorowej Skarpetki. Data jest nieprzypadkowa – nawiązuje do obecności trzeciego chromosomu w 21 parze chromosomów. My solidaryzując się z osobami z zespołem Downa założyliśmy kolorowe skarpetki 22.03. i obejrzeliśmy filmy edukacyjne, które mogły być źródłem wiedzy na temat możliwości i ograniczeń osób z zespołem Downa.

 

 336666207 190771653712659 3273187044026937996 n 337406374 930577524803717 8256557634221136402 n  337503713 455669950058293 4975013828184197612 n

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWEJ JAMY USTNEJ

335090012 699663691940448 5136625113234251922 n20 marca obchodzony jest Światowy dzień zdrowej jamy ustnej. W tym dniu przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się jak dbać o higienę jamy ustnej, aby ząbki były zawsze zdrowe, a uśmiech błyszczał czystością. Zwrócono także uwagę dzieci na etapy mycia zębów oraz na systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia. Podkreślono jak ważna dla zdrowych zębów jest dieta bogata w owoce i warzywa oraz produkty mleczne. Prowadzenie tego typu działań edukacyjnych ma na celu wdrożenie dzieci do codziennego szczotkowania zębów i dbania o higienę jamy ustnej ale również niwelowanie lęku i strachu przed wizytą u stomatologa.

Gminny konkurs - Domino matematyczne

Uczestnicy konkursu Domino Matematyczne wraz z Panem Wójtem, Dyrektorem CUW, Dyrektorami szkół i opiekunami14 marca 2023r w Dniu Liczby Pi w Szkole Podstawowej w Zubrzycy Dolnej odbył się gminny konkurs matematyczny dla uczniów klas VII szkół podstawowych „Domino matematyczne”. W konkursie wzięło udział 24 siódmoklasistów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w eliminacjach szkolnych. Naszą szkołę reprezentowali: Adam Kowalczyk i Bartłomiej Siarka. Zadaniem młodzieży było wykazanie się umiejętnościami szybkiego i poprawnego wykonywania działań na liczbach oraz ułożenie domina. Gratulujemy udziału w konkursie.