Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Strona Główna

Ogólne zasady oceniania pracy zdalnej uczniów z klas I-VIII

Ogólne zasady oceniania pracy zdalnej uczniów z klas I-VIII

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej

obowiązujące od 26 marca 2020r. do 08 kwietnia 2020r.

 

  1. Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując wygrane przez siebie platformy edukacyjne, grupy społecznościowe lub/i inne narzędzia internetowe.
  2. Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. Tam, gdzie ma to zastosowanie, zaznacza, które treści/zasoby nie są obligatoryjne i mają na celu poszerzenie lub utrwalenie wiadomości.
  3. Wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie.
  4. Zaliczenie danej partii materiału odbywać się będzie w formie ustalonej z nauczycielem.
  5. Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe - dla chętnych, po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i form oraz aktywność ucznia.
  6. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  7. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.

Szczególowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów znajdują się w linku poniżej:

https://docs.google.com/document/d/1awfNBvuOzJcOSj6JK6R1Ea3rBFKH-y0U7QWb93gdWfU/edit?usp=sharing