Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Strona Główna

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2

Zarządzenie Nr  SP1.ZG-021/5/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej

z dnia 20 maja 2020r.

 

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury bezpieczeństwa obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2

Na podstawie art 68.ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 • § 1.

Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa obowiązującą na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 • § 2.

Wprowadza się regulamin korzystania z biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 • § 3.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z procedurą i regulaminem w terminie 2 dni od ich wprowadzenia oraz ich przestrzegania i stosowania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2020 roku.

Katarzyna Karkos

Dyrektor szkoły

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
w Zubrzycy Górnej 
w trakcie pandemii
koronawirusa SARS-CoV-2

Opracowała: (imię i nazwisko)

Zatwierdziła: (imię i nazwisko)

Justyna Waresiak

 

mgr Katarzyna Karkos

 

 

Spis treści

Cel procedury. 3

Zakres obowiązywania procedury. 3

Odpowiedzialność. 3

Zasady sanitarne obowiązujące  w szkole w czasie pandemii wirusa SARS CoV-2. 3

Ogólne zasady organizacji zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych: 4

Ogólne zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III 4

Ogólne zasady postępowania dla rodziców, których dzieci korzystają  z zorganizowanych przez szkołę zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych, opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, zajęć rewalidacyjnych, konsultacji. 5

Ogólne zasady postępowania nauczycieli w czasie organizowanych przez szkołę zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych, opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, zajęć rewalidacyjnych. 6

Ogólne zasady postępowania pracowników w czasie organizowanych przez szkołę zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych, opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, zajęć rewalidacyjnych, konsultacji 7

Ogólne zasady postępowania dla uczniów klas VIII korzystających  z konsultacji indywidualnych oraz grupowych 7

Ogólne zasady postępowania podczas zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 8

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. 9

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pobytu dzieci w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej w oddziałach przedszkolnych, klasach I-III, oraz uczniów korzystających z indywidualnych i grupowych konsultacji i zajęć rewalidacyjnych.

Zakres obowiązywania procedury

Niniejsza procedura dotyczy:

 • rodziców, których dzieci korzystają z zorganizowanych przez szkołę zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych, opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III, zajęć rewalidacyjnych oraz uczestniczących w konsultacjach indywidualnych i grupowych,
 • nauczycieli prowadzących zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych, opiekuńczo-wychowawcze w klasach I-III, nauczycieli prowadzących konsultacje indywidualne
  i grupowe, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • uczniów korzystających z w/wym. zajęć,
 • pracowników obsługi szkoły oraz innych pracowników szkoły świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury, zapoznanie z nią rodziców, których dzieci korzystają z zajęć organizowanych przez szkołę, uczniów korzystających z konsultacji oraz  pracowników szkoły jest Dyrektor szkoły.
 2. Rodzice, których dzieci korzystają z zajęć/konsultacji są zobowiązani do zapoznania się z Procedurą oraz złożenie Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Procedury.
 3. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez przyjęcie do wiadomości, wydanego
  w tej sprawie, Zarządzenia Dyrektora szkoły.
 4. Rodzice, których dzieci korzystają z zorganizowanych przez szkołę zajęć w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą.
 5. Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo
  i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

Zasady sanitarne obowiązujące  w szkole w czasie pandemii wirusa SARS CoV-2.

 1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy:
 2. są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej,
 3. w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 1. Obowiązuje zakaz  wstępu na teren  szkoły osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.
 2. Wszyscy pracownicy/osoby trzecie wchodzące do budynku szkoły muszą skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk znajdującego się przy wejściu głównym.
 3.  Przy głównym wejściu do szkoły umieszcza się informację zawierającą numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 4. Przed wejściem do szkoły należy  zdezynfekować ręce (nie dotyczy dzieci przedszkolnych, oraz klas I-III).
 5. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie osób trzecich na terenie szkoły
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk - tylko osoby zdrowe).
 1. Zaleca się, aby pracownicy:
 2. stosowali środków ochrony indywidualnej (przyłbice, rękawiczki, maseczki)
 3. myli i dezynfekowali ręce, w tym szczególnie:
 • przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,
 • po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
 • po usunięciu środków ochrony osobistej,
 1. nie nosili biżuterii – na rękach, poniżej łokcia nie można nosić żadnych zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,
 2. w miarę możliwości używali osłony ust i nosa  oraz informowali dzieci i młodzież
  o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
 3. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.
 4. Obowiązuje się zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.
 5. Sale, w których odbywają się zajęcia są regularnie wietrzone.
 6. W szkole zostało wyznaczone pomieszczenie – Izolatorium dla dzieci, uczniów, personelu, u których w czasie pobytu w placówce wystąpiły objawy choroby.

Ogólne zasady organizacji zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych:

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do grupy, w miarę możliwości kadrowych, przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 3. W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
 4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna (do przestrzeni tej nie wlicza się: ciągów komunikacji wewnętrznej oraz higienicznosanitarnych).
 5. Z Sali zostają usunięte przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować, tj. wykładziny, dywany, pluszaki.

Ogólne zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III

 1. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 2. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 1. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (do przestrzeni tej nie wlicza się: ciągów komunikacji wewnętrznej oraz higienicznosanitarnych).
 1. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 2. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 4. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów, jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.
  z 2019 r. poz. 639). Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 9. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 10. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 11. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 12. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 13. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

Ogólne zasady postępowania dla rodziców, których dzieci korzystają
z zorganizowanych przez szkołę zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych, opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III, zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji.

 1. Rodzic poświadcza, w formie Informacji stanowiącej Załącznik nr 2 do Procedury, aktualne numery telefonów kontaktowych, celem przygotowania szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami, i zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu ze szkołą,
  w przypadku, kiedy rozmowa inicjowana przez szkołę nie mogła być zrealizowana.
 2. Rodzic jak i dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, musi być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.
 3. Dziecko, które korzysta z zajęć opiekuńczych opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych oraz konsultacji musi być zdrowe – bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (codziennie, przed wyjściem z domu, rodzic wykonuje pomiar temperatury ciała oraz obserwuje dziecko pod kątem potencjalnych parametrów chorobowych: katar, kaszel, złe samopoczucie). Rodzic, codziennie, przy przyprowadzeniu dziecka do szkoły, każdorazowo przy korzystaniu z konsultacji  składa stosowne Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do Procedury.
 4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś w kwarantannie lub w izolacji. Rodzic, codziennie, przy przyprowadzeniu dziecka do szkoły, każdorazowo przy korzystaniu z konsultacji informuje o tym w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do Procedury.
 5. Dziecko nie przynosi do oddziału przedszkolnego niepotrzebnych przedmiotów.
 6. Dziecko nie przynosi do oddziału przedszkolnego zabawek.
 7. Rodzic przyprowadza dziecko do szkoły w wyznaczonych godzinach tj. od 8.00 do 8.15.  Przy głównym wejściu do budynku szkoły rodzic przekazuje dziecko oraz Oświadczenie – Załącznik nr 3 do Procedury pracownikowi szkoły – rodzic nie wchodzi do budynku szkoły. Zapis dotyczy dzieci oddziału przedszkolnego, uczniów klas I-III.
 8. Uczeń przychodzi na konsultację w wyznaczonym terminie i o wyznaczonej godzinie. Przy głównym wejściu do budynku szkoły uczeń przekazuje Oświadczenie – Załącznik nr 3 do Procedury pracownikowi szkoły.
 9.  Rodzic odbiera dziecko ze szkoły w wyznaczonych godzinach tj. od 12.30 do godz. 13:00 od pracownika szkoły przy głównym wejściu do budynku szkoły – rodzic nie wchodzi do budynku szkoły. Zapis dotyczy dzieci oddziału przedszkolnego, uczniów klas I-III.
 1. W przypadku konieczności wcześniejszego odbioru dziecka, rodzic dzwoni na telefon szkolny i informuje o zamiarze wcześniejszego odbioru dziecka.
 2. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/ze szkoły muszą być zdrowi.
 3. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich opiekunów wynoszący min. 2 m.
 1. Po każdorazowym pobycie dziecka w oddziale przedszkolnym, po powrocie do domu, zaleca się zdjęcie wszystkich ubrań i poddanie ich procesowi prania w wysokiej temperaturze (zalecenie PSSE w Nowym Targu).
 2.  Rodzic powinien, zanim dziecko zostanie objęte opieką przez szkołę, wdrożyć je do przestrzegania podstawowych zasad higieny polegających na częstym myciu rąk wodą
  z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie, zasłanianiu ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, unikania dotykania oczu, nosa i ust.

 

Ogólne zasady postępowania nauczycieli w czasie organizowanych przez szkołę zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych, opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III, zajęć rewalidacyjnych.

 1. Nauczyciel zapewnia przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy.
 2. Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 3. Nie organizuje wyjść poza teren szkoły, np. spaceru.
 4. Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. pluszowe zabawki, puzzle itp. (dziecko może się bawić takimi zabawkami, które codziennie są dezynfekowane). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 5. Wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzi gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
 6. Zwraca uwagę oraz pilnuje, aby dzieci często i regularnie myły ręce, nie rzadziej niż 1 raz na godzinę, jak również za każdym razem przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 7. Pełni nadzór nad dziećmi, by w czasie pobytu na Placu Zabaw, dzieci nie korzystały
  z urządzeń wyłączonych z użytkowania (ze względu na niemożliwość ich dezynfekcji) oznaczonych taśmą.
 8. Organizuje pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypomina i daje przykład.
 9. Dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, pod warunkiem, że rodzic wyraził zgodę na pomiar – Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka stanowi Załącznik nr 5 do
 10. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 11. Tak organizuje pracę, by uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny zabawy na dworze). Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 12. Opiekunowie muszą przestrzegać zasad dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 13. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks lub co drugą szafkę.

Ogólne zasady postępowania pracowników w czasie organizowanych przez szkołę zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych, opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I - III, zajęć rewalidacyjnych, konsultacji

 

 1. W trakcie wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem i odbiorem dzieci
  z oddziału przedszkolnego, opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, zajęć rewalidacyjnych i konsultacji pracownicy bezwzględnie mają założone gumowe rękawiczki oraz maseczki.
 2. W trakcie czynności wskazanych w pkt. 1 pracownik (dotyczy oddziału przedszkolnego i klas I-III) odbiera od rodzica codziennie Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do Procedury (sprawdza jego treść (jeżeli z treści oświadczenia wynika, iż dziecko jest zdrowe i nikt z domowników nie przebywa w kwarantannie lub izolacji – wykonuje kolejne czynności, jeżeli z oświadczenia powyższe informacje nie wynikają, wzywa Dyrektora szkoły) i wrzuca je do specjalnej skrzynki, gdzie pismo poddawane jest 24 – godzinnej tzw. kwarantannie.
 3.  Przed przystąpieniem do pracy, po zakończeniu pracy oraz w trakcie pracy, nie rzadziej niż raz na godzinę, pracownicy zobowiązani są do umycia rąk.
 4.  Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk wywieszonej w widocznym miejscu w łazienkach.
 5. Po skończonej pracy, wykonywanej w jednorazowych rękawiczkach, należy wyrzucić je do kosza na śmieci.

Ogólne zasady postępowania dla uczniów klas VIII korzystających
z konsultacji indywidualnych oraz grupowych

 

 1. Uczeń korzystający z konsultacji indywidualnych i grupowych ma obowiązek zapoznania się z harmonogramem konsultacji dostępnym na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczeń chory, zamieszkujący z osobą w kwarantannie lub w izolacji nie może korzystać
  z konsultacji. Powinien pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych
  i lekarza.
 3. Jeżeli uczeń umówił się na konsultację, a nie może przyjść, zobowiązany jest zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej, umożliwi to nauczycielowi przeprowadzenie w tym czasie konsultacji z innym uczniem.
 4. Uczeń przychodzi na ustaloną godzinę, zaraz po konsultacji opuszcza teren szkoły.
 5. Do szkoły należy zabrać własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie możliwości  pożyczania ich od innych uczniów.
 6. W drodze do i ze szkoły  uczeń powinien korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny.
 7. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce, a jeżeli u ucznia występują przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji  umyć ręce woda z mydłem zgodnie z instrukcją mycia rak przez min. 30 sekund.
 8. Z szatni korzystać według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 9. Bezwzględnie wymagane jest stosowanie zasady higieny:
 • częste mycie rąk wodą z mydłem,
 • nie podawanie ręki na powitanie,
 • zachowanie dystansu,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • zasłanianie twarzy podczas kichania czy kasłania.
 1. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 2. Korzystając z biblioteki szkolnej, uczeń zobowiązany jest wcześniej zapoznać się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek w czasie pandemii koronawirusa SARS CoV-2.

 

Ogólne zasady postępowania nauczycieli w czasie organizowanych przez szkołę konsultacji dla kl. VIII.

 

Nauczyciel:

 1. Wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 2. Organizuje konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
 3. W miarę możliwości dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów
  i podręczników.
 4. Wietrzy salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
 5. Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
 6. Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustala bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.

Ogólne zasady postępowania podczas zajęć rewalidacyjnych

 1. Należy ograniczyć kontakty kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi
  i młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.
 2. Zaleca się pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie.
 3. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do  częstego mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowania  preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Sprzętu rehabilitacyjny, biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze – muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników).
 6. Należy informować dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Sala w której prowadzone są zajęcia powinna być wietrzona przynajmniej raz na godzinę. Nie rekomenduje się używania klimatyzacji.

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2

 1. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem Dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).
 2. Pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 3. Przyjmowanie dzieci do szkoły zostaje w takiej sytuacji wstrzymane.
 4. Dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu
  o zaistniałej sytuacji.
 5. Dyrektor zobowiązany jest do stosowania się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. Dyrektor ustala obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik następnie zleca przeprowadzenie rutynowego sprzątania zgodnie z zasadami poniżej:
 7. założyć fartuch roboczy lub kombinezon ochronny jednorazowy, rękawiczki
  i ewentualnie okulary ochronne,
 8. przygotować roztwory robocze preparatów do mycia i dezynfekcji,
 9. wejść do pomieszczenia i zamknąć drzwi na czas sprzątania i dezynfekcji wywieszając tabliczkę: Odkażanie i sprzątanie nie wchodzić,
 10. opróżnić, umyć i osuszyć oraz zdezynfekować kosze na odpady, a następnie założyć worek foliowy,
 11. wytrzeć kurze z góry do dołu i zamieść podłogę,
 12. umyć i odkazić ściany z górny na dół,
 13. przetrzeć delikatnie, czystą, wilgotną ściereczką (często płukaną w roztworze wodnym środka myjącego) wyposażenie i urządzenia: klawiatury komputerów, myszki, telefony, blaty robocze biurek, stołów, krzesła i stoły, wszelkie uchwyty szaf, witryn, klamki, włączniki prądu, etc., następnie wspomniane powierzchnie przetrzeć roztworem środka odkażającego)
 14. umyć i wyczyścić (wypłukać) sprzęt roboczy, mopy i ściereczki,
 15. Zdjąć odzież roboczą,
 16. Umyć i zdezynfekować ręce.
 17. Dyrektor zobowiązany jest do stosowania zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

 Załącznik nr 1

do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

 

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany, rodzic dziecka: ……………………………….………………………………………………... (imię i nazwisko dziecka )

objętego opieką w oddziale przedszkolnym, w klasach I-III, zajęciami rewalidacyjnymi, konsultacjami z nauczycielami* Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej oświadczam, że zapoznałem się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa obowiązującą na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej okresie organizowania zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 i regulaminem korzystania z biblioteki szkolnej w czasie pandemii koronawirusa SARS CoV-2 oraz zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w niej zawartych.

Zubrzyca Górna, ………………                        ……………………………………………………

                                                                                  data czytelny podpis składającego oświadczenie

*- właściwe podkreślić

 Załącznik nr 2

do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Informacja o aktualnych numerach telefonów kontaktowych celem przygotowania szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami

Kontakt z matką dziecka: telefon prywatny…………………………………………………………

Telefon służbowy lub do zakładu pracy: ………………………………..

Telefon do członka rodziny nr 1 upoważnionego przez rodziców do kontaktu w w/w sprawie (proszę podać stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko osoby):

……………………………………………………………………………………………………... Telefon do członka rodziny nr 1 upoważnionego przez rodziców do kontaktu w w/w sprawie (proszę podać stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko osoby):

……………………………………………………………………………………………………...

Zobowiązuję się, w przypadku próby nawiązania przez szkołę, połączenia telefonicznego
z numeru 18 28 527 13
do natychmiastowego oddzwonienia pod wskazany numer telefonu.

Zubrzyca Górna, ………………                        …………………………………………………………

                                                                                  data czytelny podpis składającego oświadczenie

Załącznik nr 3

do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany, rodzic :……………………………….………………………………………………...                      (imię i nazwisko dziecka )

objętego opieką w oddziale przedszkolnym, klasach I-III, zajęciami rewalidacyjnymi, konsultacjami* w  Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej oświadczam, że:

 • Temperatura ciała mojego dziecka wskazuje/nie wskazuje* na stan gorączkowy;
 • Dziecko ma/nie ma * kataru, ma/nie ma* kaszlu, ma dobre/złe* samopoczucie;
 • Członkowie rodziny zamieszkujący z dzieckiem przebywają/nie przebywają* w kwarantannie domowej;
 • Członkowie rodziny zamieszkujący z dzieckiem przebywają/nie przebywają* w izolacji.

Zubrzyca Górna, ………………                        ………………………………………………………

                                                                                  data czytelny podpis składającego oświadczenie

*- właściwe podkreślić

 

 

Załącznik nr 4

 

do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

 

Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni

 1. Dezynfekcji podlegają wszystkie sprzęty stanowiące wyposażenie sali oddziału przedszkolnego, sal przeznaczonych dla uczniów klas I-III, sale w których odbywają się konsultacje oraz zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, ciągi komunikacyjne, elementy powierzchni dotykowych, placu zabaw i narzędzia, które były używane przez pracownika w trakcie pracy
  w tym szczególnie: takie powierzchnie, jak np. biurka, stoły, klamki itp., z których korzystano danego dnia.
 2. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych. Jeżeli istnieje ryzyko ochlapania zalecane są gogle lub przyłbica.
 3. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%.
 4. Płyny dezynfekujące dostępne są dla pracowników w pokoju u sprzątaczek. Za uzupełnianie zapasów odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 5. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Kosze w których znajdują się zużyte środki ochrony indywidualnej, należy opróżniać po zapełnieniu do 2/3 objętości. Zanim pracownik wyciągnie worek zobowiązany jest go zawiązać. Po opróżnieniu kosz należy umyć, następnie wymienić worek.
 8. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na śmieci rękawiczki jednorazowe.
 9. Przyłbice lub gogle należy zdezynfekować.

 Załącznik nr 5

 

do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

 

 

Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka

Ja, niżej podpisany, rodzic dziecka ……………………………….………………………………………………...(imię i nazwisko dziecka)

objętego opieką w oddziale przedszkolnym, klasach I-III, zajęciami rewalidacyjnymi, konsultacjami z nauczycielami* Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej oświadczam, że:

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody** na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przez opiekuna grupy przedszkolnej, klas I-III, pracownika szkoły, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Zubrzyca Górna, ………………                        ………………………………………………………

                                                                                  data czytelny podpis składającego oświadczenie

*- właściwe podkreślić

** niepotrzebne skreślić

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA SARS CoV-2

Regulamin  ustala sposób postępowania i zachowania się w bibliotece szkolnej w czasie pandemii koronawirusa SARS CoV-2. Ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny osobom  korzystającym z biblioteki.

 1. W bibliotece może przybywać maksymalnie 1 osoba i nauczyciel bilbliotekarz.
 2. Wymagane jest zachowanie dystansu społecznego w stosunku do korzystających
  z biblioteki oraz do nauczyciela bibliotekarza wynoszącego min. 2 m.
 3. Zaleca się ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu (np. na ladzie bibliotecznej) użytkownika z bibliotekarzem.
 4. Opiekun biblioteki stosuje następujące zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do bibliotek:
 • egzemplarze wypożyczone do domu należy przyjmować w rękawiczkach lateksowych lub nitrylowych,
 • zwrócone egzemplarze należy odłożyć na półkę, regał, pojemnik łatwy do dezynfekcji, na czas trwania kwarantanny. W/wym. półkę, pojemnik należy oznaczyć napisem „kwarantanna”
 • przyjęte egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres 3 dni,
 • ograniczyć bezpośredni kontakt z egzemplarzem do jego identyfikacji,
 • nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu, nie należy naświetlać książek lampami UV
  z uwagi na to, iż światło to ma szkodliwy wpływ na materiały, z których wykonane są książki.
 • odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć
  z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny (3 dni) po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 • dezynfekować powierzchnie będące w kontakcie ze zwracanymi materiałami przez mycie detergentem lub preparatami dezynfekcyjnymi, zawierającymi alkohol w stężeniu minimum 60%,
 1. Opiekun biblioteki jak najczęściej wietrzy pomieszczenie.
 2. Osoby odpowiedzialne w szkole za utrzymanie porządku jak najczęściej dezynfekują: klamki, klawiatury, telefony, włączniki światła i inne powierzchni lub elementy wyposażenia często używane.
 3. Wychowawca klasy po uzgodnieniu z opiekunem biblioteki zobowiązany jest do wcześniejszego umówienie telefonicznego lub mailowego wizyty na konkretną godzinę, uczniów określonej klasy, celem oddania podręczników.
 4. Książki należy zapakować do reklamówki z naklejką zawierającą:
 • imię i nazwisko ucznia,
 • klasę,
 • datę i godzinę (planowanego oddania).