Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA E-DZIENNIKA

 

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego

w Zubrzycy Górnej

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły  Nr  SP1.ZG-021/7/2020 

Regulaminu funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM.

III. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM.

 1. SUPERADMINISTRATOR.
 2. ADMINISTRATOR e-DZIENNIKA W SZKOLE.
 3. DYREKTOR SZKOŁY.

VII. WYCHOWAWCA KLASY.

VIII. NAUCZYCIELE.

 1. SEKRETARIAT SZKOŁY.
 2. RODZICE – PRAWNI OPIEKUNOWIE.
 3. UCZNIOWIE.

XII. POSTĘPOWANIE W CZASIE AWARII.

XIII. PROCEDURA WPROWADZANIA WYCIECZEK DO SYSTEMU.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, zwany dalej e-Dziennikiem, do którego dostęp jest za pośrednictwem strony www.synergia.librus.pl. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez zewnętrzną firmę LIBRUS, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez dyrektora szkoły i firmy LIBRUS dostarczającej i obsługującej system e-Dziennika.
 2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę e-Dziennika (Synergia Librus), pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy prawa obowiązującego w Polsce.
 3. Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania i przetwarzania w nim danych uczniów, rodziców, zakresu i celu przetwarzanych danych oraz dokumentowania przebiegu nauczania jest: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 29 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2019 r. poz. 1664) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r.).
 4. Ocenianie uczniów dokumentowane w dzienniku elektronicznym dokonywane jest zgodnie z zasadami ustalonymi w Statucie Szkoły, przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 5. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 6. Każdy rodzic (prawny opiekun) po zalogowaniu się na swoim koncie w zakładce USTAWIENIA- >INFORMACJE ma zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, dostęp do:
 7. a) informacji identyfikujących osobę (swoje dziecko)
 8. b) informacji z zakresu § 7 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
 9. c) listy loginów użytkowników uprawnionych do edycji danych (administratorzy e-Dziennika, dyrektor szkoły, wychowawcy, pracownicy sekretariatu).
 10. Rodzicom i uczniom na początku każdego roku szkolnego zapewnia się możliwość zapoznania się ze sposobem działania i funkcjonowania e-Dziennika. 8. Wszystkie moduły składające się na e-Dziennik, zapewniają realizację zapisów zawartych w:
 11. a) Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania (WZO)
 12. b) Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO)
 13. WZO dostępne są w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.
 14. Zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców (prawnych opiekunów), uczniów oraz pracowników szkoły określone są w umowie zawartej pomiędzy firmą zewnętrzną dostarczającą system e-Dziennika a szkołą, zgodnie z którą:
 15. a) rodzicowi przysługuje prawo bezpłatnego dostępu do informacji o swoim dziecku,
 16. b) nauczyciel/wychowawca udostępnia rodzicowi za pomocą komputera wszystkie informacje dotyczące jego dziecka z zachowaniem poufności danych osobowych.

II. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

 1. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie e-Dziennika, za które ponosi odpowiedzialność w zakresie przydzielonych mu uprawnień.
 2. a) Hasło startowe do pierwszego logowania generowane jest przez administratora i służy tylko do pierwszego zalogowania.
 3. b) Użytkownik zobowiązany jest do ustalenia hasła dostępu do konta i jego zmiany:
 4. Administrator e-Dziennika – co 30 dni
 5. Dyrektor, nauczyciele i pracownicy sekretariatu - co 30 dni
 6. Rodzice i uczniowie - zaleca się zmianę co 90 dni.
 7. c) Hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków będących kombinacją cyfr oraz wielkich i małych liter.
 8. d) Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się loginem i hasłem do systemu i nie udostępniać ich osobom niepowołanym.
 9. e) W przypadku utraty hasła, użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie administratora e-Dziennika.
 10. f) W e-Dzienniku funkcjonują następujące grupy kont posiadające odpowiadające im uprawnienia:

GRUPA UŻYTKOWNIKÓW; ZAKRES UPRAWNIEŃ:

UCZEŃ:

 • przeglądanie własnych ocen
 • przeglądanie własnej frekwencji
 • dostęp do wiadomości systemowych
 • dostęp do ogłoszeń szkoły
 • dostęp do konfiguracji własnego konta
 • dostęp do informacji dot. przetwarzania danych osobowych
 • dostęp do modułów: Terminarz i Plan lekcji

RODZIC/OPIEKUN:

 • przeglądanie ocen swojego podopiecznego
 • przeglądanie frekwencji swojego podopiecznego
 • dostęp do wiadomości systemowych
 • dostęp do ogłoszeń szkoły
 • dostęp do konfiguracji własnego konta
 • dostęp do modułów: Terminarz i Plan lekcji

 NAUCZYCIEL:

 • zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji
 • zarządzanie frekwencją z prowadzonych lekcji
 • wgląd w statystyki wszystkich uczniów
 • wgląd w statystyki logowań
 • przeglądanie ocen wszystkich uczniów
 • przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów
 • dostęp do wiadomości systemowych
 • dostęp do ogłoszeń szkoły
 • dostęp do konfiguracji konta
 • dostęp do wydruków
 • dostęp do eksportów
 • zarządzanie swoim planem lekcji
 • zarządzanie terminarzem

WYCHOWAWCA KLASY:

 • uprawnienia takie jak nauczyciel oraz dodatkowo:
 • zarządzanie frekwencją w klasie wychowawczej
 • edycja danych uczniów w klasie wychowawczej

 DYREKTOR:

 • uprawnienia nauczyciela i wychowawcy oraz dodatkowo:
 • edycja danych wszystkich uczniów
 • dostęp do danych znajdujących się w panelu dyrektorskim wynikających z nadzoru pedagogicznego

 SEKRETARIAT:

 • wgląd w listę kont użytkowników
 • wgląd w statystyki logowań ADMINISTRATOR SZKOŁY
 • uprawnienia nauczyciela i wychowawcy oraz dodatkowo:
 • zarządzanie wszystkimi danymi szkoły: jednostki, klasy, uczniowie, nauczyciele, przedmioty, lekcje
 • wgląd w listę kont użytkowników
 • zarządzanie zablokowanymi kontami
 • zarządzanie ocenami w całej szkole
 • zarządzanie frekwencją w całej szkole
 • zarządzanie planem lekcji szkoły SUPERADMINISTRATOR
 • uprawnienia wynikające z umowy
 1. g) uprawnienia przypisane do kont, mogą zostać zmienione przez administratora e-Dziennika
 2. h) każdy użytkownik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem dostępnym w zakładce Ustawienia- >Konfiguracja.

III. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

 1. W e-Dzienniku do przekazywania i wymiany informacji służą moduły WIADOMOŚCI, OGŁOSZENIA oraz TERMINARZ.
 2. W szkole nadal funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji z rodzicami (wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z nauczycielami).
 3. Na spotkaniach z rodzicami podsumowujących wyniki nauczania wychowawca klasy udostępnia rodzicom oceny ich dzieci w formie wydruków z e-Dziennika.
 4. Moduł WIADOMOŚCI służy do:
 • komunikacji i przekazywania wiadomości z informacją zwrotną o przeczytaniu wiadomości lub uzyskaniu odpowiedzi.
 • przekazywania informacji przeznaczonych dla określonej grupy osób.
 • informowania wychowawcy o przewidywanej nieobecności i usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole po wyrażeniu takiej woli przez złożenie podpisu w obecności wychowawcy klasy (załącznik nr 1).
 1. Moduł WIADOMOŚCI nie może zastąpić oficjalnych wersji dokumentów, których funkcjonowanie regulują przepisy dotyczące dokumentacji szkolnej.
 2. Odczytanie informacji przez rodzica zawartej w module WIADOMOŚCI, jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości jej treści, co potwierdzone zostaje automatycznie odpowiednią adnotacją systemu. Adnotację potwierdzającą odczytanie informacji w systemie uważa się za równoważną skutecznemu dostarczeniu jej do rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.
 3. Szczególne zachowania ucznia wymagające powiadomienia rodziców (opiekunów) nauczyciel przekazuje poprzez moduł WIADOMOŚCI wybierając rodzaj informacji - UWAGA.
 4. Wiadomości oznaczone jako UWAGA, będą automatycznie dodawane do kartoteki danego ucznia z podaniem:
 • Daty wysłania.
 • Imienia i nazwiska nauczyciela wpisującego uwagę.
 • Adresata.
 • Temat i treści uwagi.
 • Daty odczytania przez rodzica (opiekuna).
 1. Usunięcie przez rodzica przeczytanej UWAGI z zakładki WIADOMOŚCI w e-Dzienniku nie powoduje jej usunięcia z systemu, natomiast usunięcie wpisanej uczniowi UWAGI przez nauczyciela, powoduje jej usunięcie z systemu i niewidoczność w KARTOTECE UCZNIA.
 2. Moduł OGŁOSZENIA służy do powiadamiania uczniów i rodziców o zebraniach i innych ważnych wydarzeniach oraz do przekazywania informacji, gdy nie jest wymagana informacja zwrotna o przeczytaniu tej wiadomości lub nadesłanie na nią odpowiedzi.
 3. Moduł OGŁOSZENIA daje możliwość wyświetlania informacji:
 • Wszystkim uczniom w szkole.
 • Wszystkim rodzicom lub opiekunom dzieci uczęszczających do szkoły.
 • Wszystkim nauczycielom w szkole.
 1. W celu zachowania przekazanych wiadomości i ogłoszeń nauczyciele zobowiązani są zachować je na swoim koncie aż do wykonania przez administratora pełnego całorocznego archiwum.
 2. Moduł TERMINARZ służy do wyświetlania informacji o dniach wolnych od zajęć, innych zaplanowanych wydarzeniach z życia szkoły, sprawdzianach, itp.

IV. SUPERADMINISTRATOR

1.Firma LIBRUS wyznaczy osobę zwaną super administratorem, która jest odpowiedzialna za kontakt ze szkołą. Jej zakres działalności określa umowa zawarta pomiędzy firmą i dyrektorem szkoły.

V. ADMINISTRATOR e-DZIENNIKA W SZKOLE

 1. Za poprawne funkcjonowanie e-Dziennika w szkole odpowiedzialny jest administrator. W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej obowiązki te pełnią dyrektor szkoły i nauczyciel wskazany przez dyrektora – Pani Sylwia Chmura.
 2. Wszystkie operacje dokonywane na koncie administratora e-Dziennika należy wykonywać ze szczególną uwagą i po dokładnym rozpoznaniu zasad funkcjonowania szkoły.
 3. Do obowiązków administratora e-Dziennika należy:
 4. Zapoznanie użytkowników z przepisami i zasadami użytkowania sytemu.
 5. Promowanie wśród wszystkich użytkowników wykorzystywania możliwości danego systemu, stosowania modułów mogących usprawnić przepływ informacji w szkole.
 6. Administrator e-Dziennika logując się na swoje konto ma obowiązek zachowywać zasady bezpieczeństwa (mieć zainstalowane i systematycznie aktualizowane programy zabezpieczające komputer).
 7. Administrator e-Dziennika zobowiązany jest do systematycznego sprawdzania WIADOMOŚCI na swoim koncie (ustawienie automatycznego powiadomienia poprzez e-mail o nowej WIADOMOŚCI w systemie) i do niezwłocznego odpowiadania na nie.
 8. Wszelkie ustawienia konfiguracyjne na poziomie szkoły, mające wpływ na bezpośrednie funkcjonowanie zajęć i szkoły, administrator e-Dziennika może dokonać wyłącznie po ustaleniu z dyrektorem szkoły.
 9. W ciągu 10 dni od zakończeniu roku szkolnego administrator e-Dziennika ma obowiązek zarchiwizowania całego dziennika szkoły w formacie XML oraz zapisania go na płycie CD lub DVD wraz z programem umożliwiającym odczyt i przekazanie tak przygotowanej kopii dyrektorowi szkoły.
 10. Zarchiwizowana kopia e-Dziennika powinna być odpowiednio opisana z podaniem zawartości i daty utworzenia archiwum i przechowywana z zachowaniem obowiązujących w szkole zabezpieczeń.
 11. Administrator e-Dziennika raz w miesiącu ma obowiązek archiwizowania całego dziennika szkoły w formacie xml oraz dokonania zapisu na nośniku zewnętrznym. Kopia jest przechowywana w szkolnym sejfie.
 12. Administrator e-Dziennika raz na pół roku ma obowiązek sprawdzić wszystkie komputery w szkole wykorzystywane do obsługi e-Dziennika, zwracając szczególną uwagę na względy bezpieczeństwa.
 13. Każde zauważone i zgłoszone naruszenie bezpieczeństwa administrator e-Dziennika ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły i firmie zarządzającej, w celu podjęcia dalszych działań zabezpieczających dane zawarte w e-Dzienniku (blokada konta).
 14. W przypadku zablokowania konta nauczyciela, administrator e-Dziennika ma obowiązek:
 15. Skontaktować się osobiście z nauczycielem i wyjaśnić powód blokady.
 16. W razie zaistnienia próby naruszenia bezpieczeństwa powiadomić firmę nadzorującą, poprzez wysłanie informacji do Superadministratora.
 17. Sprawdzić wraz z nauczycielem aktualną zawartość jego konta z tworzonymi kopiami bezpieczeństwa i jeśli jest taka potrzeba przywrócić do prawidłowej zawartości.
 18. Wygenerować i przekazać nowe jednorazowe hasło dla nauczyciela.
 19. Administrator e-Dziennika jest zobowiązany nie udostępniać nikomu, poza szkolnym administratorem sieci komputerowej, żadnych danych konfiguracyjnych szkolnej sieci komputerowej, mogących przyczynić się na obniżenie poziomu bezpieczeństwa.
 20. Administrator może wydać nowe hasło dla ucznia lub rodzica po zweryfikowaniu jego tożsamości.

VI. DYREKTOR  SZKOŁY

 1. Za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego przez nauczycieli odpowiada dyrektor szkoły.
 2. Do 30 września dyrektor sprawdza wypełnienie przez wychowawców klas wszystkich danych uczniów potrzebnych do prawidłowego działania dziennika elektronicznego.
 3. Dyrektor szkoły jest zobowiązany:
 4. Systematycznie sprawdzać statystyki logowań.
 5. Kontrolować systematyczność wpisywania ocen i frekwencji przez nauczycieli.
 6. Systematycznie odpowiadać na wiadomości, nauczycieli, rodziców i uczniów.
 7. Bezzwłocznie przekazywać uwagi za pomocą wiadomości.
 8. Przekazywać ważne informacje za pomocą ogłoszeń.
 9. Generować odpowiednie statystyki (np. zbiorcze dla nauczycieli), a następnie ich wynik i analizę przedstawiać Radzie Pedagogicznej.
 10. O sprawdzeniu e-Dziennika dyrektor powiadamia nauczycieli szkoły.
 11. Dyrektor zobowiązany jest do zachowania tajemnicy odnośnie postanowień zawartych w umowie, mogących narazić działanie systemu informatycznego na utratę bezpieczeństwa oraz finansowego zapewnienia poprawności działania systemu.
 12. Szczegółowy zakres i harmonogram przeglądania e-Dziennika podany zostanie każdorazowo na organizacyjnej Radzie Pedagogicznej w sierpniu i uwzględniony zostanie w Planie Nadzoru Pedagogicznego na dany rok szkolny.
 13. Dyrektor szkoły jest zobowiązany poinstruować niepedagogiczny personel szkoły jak należy postępować w przypadku zauważenia niezabezpieczonego sprzętu komputerowego.

VII. WYCHOWAWCA KLASY

 1. Dziennik elektroniczny danej klasy prowadzi wyznaczony przez dyrektora szkoły wychowawca klasy.
 2. Do 15 września każdego roku wychowawca klasy:
 • weryfikuje, dokonuje zmian i uzupełnia dane w zakładce Organizacja szkoły- >Edycja danych uczniów, wpisując oprócz danych osobowych także numery telefonów kontaktowych z rodzicami oraz jeśli uczeń posiada opinię lub orzeczenie z poradni odznacza ten fakt w odpowiednim miejscu.
 • w zakładce Dziennik- >Widok dziennika, uzupełnia wszystkie dane odnośnie klasy np. samorząd klasowy.
 1. Przed posiedzeniem klasyfikacyjnych Rad Pedagogicznych, wychowawca klasy dokonuje wydruków odpowiednich statystyk, a następnie podpisane przekazuje dyrektorowi.
 2. Eksportu danych do świadectw z systemu informatycznego dokonuje wychowawca klasy po sprawdzeniu ich poprawności i kompletności.
 3. Przed Radą Pedagogiczną podsumowującą pracę w I półroczu i na koniec roku szkolnego, każdy wychowawca klasy jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dokonanych wpisów w e-Dzienniku w celu jego kompletnej archiwizacji.
 4. W trakcie roku szkolnego wychowawca klasy systematycznie przegląda frekwencję za ubiegły tydzień i dokonuje odpowiednich wpisów (usprawiedliwień).
 5. Jeśli w ciągu roku szkolnego do klasy dojdzie nowy uczeń, wszystkie dane powinien wprowadzić wychowawca klasy w porozumieniu ze szkolnym administratorem dziennika elektronicznego.
 6. W dniu zebrania z rodzicami wychowawcy drukują z systemu e-Dziennika zestawienia ocen, frekwencji i potrzebnych statystyk do wykorzystania w czasie spotkania z rodzicami.
 7. Wychowawca klasy regularnie uzupełnia zakładkę Dziennik- >Wywiadówki i systematycznie odnotowuje w nich obecność rodzica lub opiekuna zaznaczając odpowiednie opcje.
 8. Wychowawca klasy nie ma możliwości edytowania ocen z innych przedmiotów w klasie, w której jest wychowawcą poza przedmiotem, którego uczy.
 9. Na początku roku szkolnego wychowawca wyjaśnia uczniom zasady funkcjonowania e-Dziennika w szkole.
 10. Na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca klasy ma obowiązek osobiście przekazać rodzicom loginy i hasła do ich kont oraz kont ich dzieci i przekazać rodzicom podstawowe informacje o tym, jak korzystać z dziennika elektronicznego.
 11. Otrzymanie loginów i haseł rodzice potwierdzają podpisem na przygotowanej przez wychowawcę liście, wygenerowanej przez system e-Dziennika (Narzędzia-> Wydruki).
 12. Zapoznanie się z Wewnątrzszkolnymi zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej, rodzice potwierdzają podpisem (załącznik nr 1).

VIII. NAUCZYCIELE

 1. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z Wewnątrzszkolnymi zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej i potwierdzić to podpisem (załącznik nr 2).
 2. Do 10 września każdy nauczyciel ma obowiązek zweryfikować swój plan lekcji (zakładka Organizacja szkoły- >Plan lekcji).
 3. Każdy nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za systematyczne wpisy do e-Dziennika zgodnie z WZO w klasach, w których prowadzi zajęcia:
 4. Ocen bieżących i śródrocznych.
 5. Przewidywanych ocen śródrocznych i rocznych.
 6. Każdy nauczyciel powinien systematycznie uzupełniać wszelkie informacje znajdujące się w WIDOKU DZIENNIKA, (wpisy informacji o wycieczkach, indywidualnych rozmowach z rodzicami i innych).
 7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w grupach mają obowiązek w porozumieniu z administratorem tworzenia, systematycznego kontrolowania i uaktualniania listy każdej WIRTUALNEJ KLASY oraz utworzenia odpowiednich nazw do poszczególnych grup dopasowując je do oznaczeń stosowanych w szkole.
 8. Nauczyciel ma obowiązek prowadzić lekcję z wykorzystaniem elementów INTERFEJSU LEKCYJNEGO, gdzie na początku prowadzonych przez siebie zajęć osobiście sprawdza i wpisuje do e-Dziennika nieobecności i obecności uczniów na zajęciach oraz temat lekcji wraz z hasłami podstawy programowej. W trakcie trwania zajęć uzupełnia inne elementy np. oceny uzyskane przez uczniów.
 9. W przypadku prowadzenia zajęć za nieobecnego nauczyciela według listy zastępstw, nauczyciel wprowadza na prowadzonym zastępstwie w systemie dziennika elektronicznego lekcję, jako swoją.
 10. Do 15 września nauczyciel ma obowiązek przypisać do swego przedmiotu rozkład materiału poprzez zakładkę Narzędzia- >Aktualne rozkłady i przydziały.
 11. Ocenie z poprawy nadaje się te same właściwości jak ocenie podstawowej (kolor i nazwę).
 12. W każdym dniu realizacji swoich zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciel ma obowiązek sprawdzić na swoim koncie WIADOMOŚCI i OGŁOSZENIA. Wysłane przez dyrekcję wiadomości będą uważane za doręczone.
 13. Codziennie do godziny 20.00 nauczyciel ma obowiązek sprawdzić wiadomości, w celu zapoznania się z organizacją pracy szkoły na kolejny dzień (ewentualne zastępstwa, ogłoszenia, zebrania itp.)
 14. Nauczyciel ma obowiązek umieszczać informacje o każdym sprawdzianie w TERMINARZU klasy, której ta praca klasowa lub sprawdzian dotyczy.
 15. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach niedostatecznych, wykorzystując do tego moduł WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym, według zasad i terminów określonych w WZO.
 16. Nauczyciel jest odpowiedzialny za swoje konto i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., nie ma prawa umożliwiać korzystania z zasobów osobom trzecim.
 17. Za ujawnienie poufnych danych z dziennika elektronicznego nauczyciel ponosi takie same konsekwencje jak w przypadku ujawnienia innej dokumentacji szkolnej.
 18. Nauczyciel jest zobowiązany do ochrony komputera, z którego loguje się do dziennika elektronicznego (w tym również domowego), aby uczeń lub osoba postronna nie miała do niego dostępu. Po każdym zalogowaniu się do dziennika nauczyciel powinien sprawdzić wiarygodność informacji o ostatniej wizycie w dzienniku elektronicznym, która będzie widoczna zaraz po zalogowaniu się na swoje konto.
 19. W razie stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie administratora e-Dziennika. Po zakończeniu pracy nauczyciel ma obowiązek wylogowania się z konta.
 20. Nauczyciel ma obowiązek utrzymywania powierzonego mu sprzętu komputerowego w należytym stanie. Przed przystąpieniem do pracy nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia czy sprzęt nie został w widoczny sposób naruszony lub uszkodzony. O zauważonych uszkodzeniach powiadamia dyrektora szkoły.
 21. Nauczyciel powinien dbać, by poufne dane prezentowane na monitorze komputera nie były widoczne dla osób trzecich.
 22. W przypadku alarmu ewakuacyjnego nauczyciel ma obowiązek wylogowania się z systemu.

IX. SEKRETARIAT SZKOŁY

 1. Za obsługę konta Sekretariat odpowiedzialna jest wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba, która na stałe pracuje w sekretariacie szkoły.
 2. Osoby pracujące w sekretariacie szkoły są zobowiązane do przestrzegania przepisów zapewniających ochronę danych osobowych i dóbr osobistych uczniów w szczególności do nie podawania haseł do systemu drogą nie zapewniającą weryfikacji tożsamości osoby (np. drogą telefoniczną).
 3. Do obowiązków wyznaczonego pracownika sekretariatu szkoły należy:
 4. Przygotować dane do systemu z listą uczniów klasy I
 5. Zaktualizować listy uczniów poszczególnych klas na początku każdego roku szkolnego
 6. Pracownicy sekretariatu szkoły są zobowiązani do jak najszybszego przekazywania wszelkich informacji odnośnie nieprawidłowego działania i funkcjonowania e-Dziennika lub zaistniałej awarii zgłoszonej przez nauczyciela administratorowi e-Dziennika.

X. RODZICE – PRAWNI OPIEKUNOWIE

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie e-Dziennika elektronicznego, zapewniające podgląd postępów edukacyjnych ucznia oraz dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.
 2. Na początku roku szkolnego rodzice otrzymują login i hasło do konta swojego i konta dziecka. Fakt otrzymania tych uprawnień rodzic podpisuje w obecności wychowawcy na odpowiednim dokumencie (załącznik nr 3). W przypadku jego nieobecności na zebraniu, rodzic ma możliwość odebrania loginu i hasła u wychowawcy w umówionym terminie.
 3. Rodzic w swoim koncie poza możliwością zmiany swojego hasła, ma możliwość zmiany hasła konta swojego dziecka.
 4. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z Wewnątrzszkolnymi zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej i potwierdzić to podpisem (załącznik nr 1).
 5. Standardowo wydaje się dla rodzica jeden login oraz hasło. W przypadku chęci odrębnego dostępu do systemu przez dwoje rodziców istnieje możliwość wydania osobnego loginu oraz hasła dla drugiego rodzica/opiekuna prawnego.
 6. Dostęp rodziców i ich dzieci do poszczególnych modułów w e-Dzienniku jest określony na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą a dyrektorem szkoły.
 7. Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w e-Dzienniku szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.
 8. W przypadku utraty przez rodzica logionu i hasła do konta, rodzic pisze do dyrektora szkoły podanie o wygenerowanie nowego hasła i loginu.
 9. Codziennie do godziny 20.00 rodzic powinien sprawdzić wiadomości, w celu zapoznania się z organizacją pracy szkoły na kolejny dzień (ewentualne zmiany w planie lekcji, ogłoszenia itp.)

XI. UCZNIOWIE

 1. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie są zapoznawani przez wychowawcę z zasadami funkcjonowania e-Dziennika w szkole.
 2. Uczeń przy obsłudze swojego konta w dzienniku elektronicznym, ma takie same prawa, obowiązki i uprawnienia jak rodzic na swoim koncie z wyjątkiem możliwości zmiany hasła dla konta rodzica.
 3. Codziennie do godziny 20.00 uczeń ma obowiązek sprawdzić wiadomości, w celu zapoznania się z organizacją pracy szkoły na kolejny dzień (ewentualne zmiany w planie lekcji itp.)

XII. POSTĘPOWANIE W CZASIE AWARII

 1. Postępowanie dyrektora szkoły:
 2. a) Dyrektor szkoły ma obowiązek
 • W ramach swoich kompetencji zabezpieczać środki na wypadek awarii w celu przywrócenia funkcjonowania systemu.
 • W porozumieniu z administratorem dążyć do jak najszybszego przywrócenia prawidłowego działania systemu.
 1. Postępowanie administratora e-Dziennika.
 2. a) Obowiązkiem administratora e-Dziennika jest:
 • Niezwłoczne dokonanie naprawy w celu przywrócenia prawidłowego działania systemu.
 • Powiadomienie dyrektora szkoły oraz nauczycieli o fakcie zaistnienia awarii i przewidywanym czasie jego naprawy.
 • Jeśli z powodów technicznych administrator e-Dziennika nie ma możliwości dokonania naprawy, powinien w tym samym dniu powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.
 • Jeżeli awaria systemu e-Dziennika nastąpiła w sytuacji szczególnej, administrator e-Dziennika jest zobowiązany do uruchomienia i udostępnienia potrzebnych danych z ostatniej kopii bezpieczeństwa.
 1. Postępowanie nauczyciela w czasie awarii.
 2. a) Na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach nauczyciel ma obowiązek pisemnie dokumentować realizowane czynności w przyjęty przez siebie sposób tradycyjny i uzupełnić brakujące dane w dzienniku elektronicznym do 48 godzin.
 3. b) Wszystkie awarie sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sieci komputerowych, nauczyciel powinien zgłosić niezwłocznie jednej z wymienionych osób:

Ø Dyrektorowi szkoły

Ø Administratorowi e-Dziennika.

Ø Pracownikowi sekretariatu szkoły.

 1. c) W żadnym przypadku nauczycielowi nie wolno podejmować samodzielnej próby usunięcia awarii ani wzywać do naprawienia awarii osób do tego nieuprawnionych.

XIII. PROCEDURA WPROWADZANIA WYCIECZEK DO SYSTEMU

 1. Wycieczki klasowe:
 2. Wychowawca wprowadza dane dotyczące wycieczki poprzez moduł wycieczki, nie odwołuje zajęć i nie odnotowuje frekwencji poprzez moduł wycieczki.
 3. Wychowawca wysyła informację o wycieczce do wszystkich nauczycieli przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
 4. Każdy nauczyciel poprzez interfejs lekcyjny wpisuje temat „Wycieczka klasowa” i dla uczniów biorących udział w wycieczce dokonuje wpisu „delegowany”, pozostałym uczniom wpisuje obecność lub nieobecność na zajęciach.
 5. Uczniom, którzy nie brali udziału w wycieczce i byli nieobecni na zajęciach, nieobecność usprawiedliwia (lub nie usprawiedliwia) wychowawca.
 6. Wyjazd na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe, itp.
 7. Nauczyciel wychowania fizycznego (w przypadku zawodów sportowych) lub nauczyciel przedmiotu (w przypadku konkursów przedmiotowych odbywających się poza szkołą) sporządza kartę wycieczki poprzez moduł wycieczki, nie odwołuje zajęć i nie odnotowuje frekwencji poprzez moduł wycieczki.
 8. Nauczyciel wychowania fizycznego/nauczyciel przedmiotu wysyła informację o zawodach/ konkursie do wychowawcy przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
 9. Wychowawca odznacza uczniom biorącym udział w zawodach/konkursie „delegowany” w dniu poprzedzającym nieobecność uczniów biorących udział w zawodach/konkursie.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych z e-Dziennika, mają być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub kradzież.
 2. Możliwość edycji danych ucznia mają; administrator e-Dziennika, dyrektor szkoły, wychowawca klasy oraz upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik sekretariatu.
 3. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne.
 4. Szkoła może udostępnić dane ucznia bez zgody rodziców odpowiednim organom na zasadzie oddzielnych przepisów i aktów prawnych obowiązujących w szkole.
 5. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z e-Dziennika, które nie będą już wykorzystywane, należy zniszczyć w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich odczytanie.
 6. Administrator sieci komputerowej zobowiązuje się do poszanowania i zachowania tajemnicy wynikającej z Ustawy o ochronie danych osobowych, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na odpowiednim dokumencie.
 7. Komputery używane do obsługi dziennika elektronicznego posiadają legalne oprogramowanie.
 8. Uczeń ani osoba trzecia nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian w systemie informatycznym komputerów.
 9. Dokumentacja z funkcjonowania e-Dziennika, wydruki, płyty CD lub DVD z danymi są odpowiednio zabezpieczone i przechowywane w dokumentacji szkolnej.
 10. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.

Załącznik nr 1 Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem funkcjonowania dziennika elektronicznego przez rodzica/opiekuna prawnego.

Potwierdzam, że zapoznałem się z Wewnątrzszkolnymi zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej w kl. ……….. w roku szk. ………../………...

Lp.

Imię i Nazwisko Ucznia

Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna

Data

Podpis

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Załącznik nr 2 – Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem funkcjonowania dziennika elektronicznego i przestrzegania ochrony danych osobowych przez pracowników szkoły.

Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej i zobowiązuję się przestrzegać zawartych w nich zapisów

Lp.

Imię i Nazwisko Pracownika

Zajmowane stanowisko

Data

Podpis

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Załącznik nr 3 - Potwierdzenie otrzymania dostępu do kont rodzica/opiekuna i ucznia/uczennicy w dzienniku elektronicznym.

Potwierdzam otrzymanie dostępu (loginów i haseł) do swoich kont (rodzica/prawnego opiekuna oraz ucznia/uczennicy) w dzienniku elektronicznym w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej w kl. ……….. w roku szkolnym …………../……………      

Rodzic musi podpisać się czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem, gdyż podpis ten będzie traktowany jako wzór podpisu rodzica/opiekuna dziecka.

Lp.

Imię i Nazwisko Ucznia

Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna

Data

Podpis

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Wymagania edukacyjne

Biologia

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

Chemia

klasa 7

klasa 8

EDB

klasa 8

Edukacja wczesnoszkolna

klasa 1

klasa 2

klasa 3

Fizyka

klasa 8

Geografia

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

Historia

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

Informatyka

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

Język angielski

klasa 1

klasa 2

klasa 3

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

Język niemiecki

klasa 7, 8

Język polski

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

Matematyka

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

Muzyka

klasa 4-7

Plastyka

klasa 4-7

Przyroda

klasa 4

Religia

klasa 1

klasa 2

klasa 3

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

Technika

klasa 4

klasa 5

klasa 6

WOS

klasa 8

Wychowanie fizyczne

klasa 4-8

 

Regulamin wycieczek szkolnych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia SP1ZG.021-17/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

w Zubrzycy Górnej

z dnia 28 kwietnia 2022 roku

REGULAMIN

określający zasady organizowania wycieczek i imprez
krajoznawczo - turystycznych dla uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej

Data

Sporządziła:

Zatwierdziła:

28.04.2022r.

mgr Justyna Waresiak
mgr Bożena Pawlak

mgr Katarzyna Karkos

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie  warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2018 r., poz. 1055) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz.69 ze zm.) ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

 1. ZASADY OGÓLNE
 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności edukacyjno - wychowawczej szkoły i są organizowane przez szkołę w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
 2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 3. Organizowanie przez szkołę wycieczek krajoznawczo - turystycznych ma na celu:
 1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury
  i historii,
 2. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego
  i kulturowego,
 3. poznawanie kultury i języka innych państw,
 4. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie nauczania i wychowania,
 5. upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzinnego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 6. upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,
 7. przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej,
 8. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:
 1. wycieczek przedmiotowych - inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,
 2. wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,
 3. specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.
 1. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 2. Wycieczki mogą  być organizowanie w kraju i za granicą.
 3. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
 1. ORGANIZACJA WYCIECZEK
 1. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.
 2. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje Dyrektora o jej założeniach organizacyjnych.
 3. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem (wycieczki przedmiotowe – 2 dni wcześniej) przedstawia Dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.
 4. Dokumentacja wycieczki zawiera:
 1. kartę wycieczki – Załącznik 1;
 2. listę uczestników – Załącznik 2;
 3. pisemne zgody rodziców – Załącznik 3;
 4. preliminarz wycieczki– Załącznik 4;
 5. rozliczenie wycieczki - Załącznik 5;
 6. regulamin uczestnika wycieczki – Załącznik 6;
 7. instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej- Załącznik 7;
 8. Dokumentację wyjazdów krajowych sporządza się w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz (oryginał) pozostaje w szkole, drugi – kopia, zabiera kierownik), dotyczącą wyjazdów zagranicznych w trzech egzemplarzach.
 9. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża Dyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.
 10. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
 11. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji oraz sprawności fizycznej i umiejętności.
 12. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 13. Udział ucznia w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (niezależnie od wieku).
 14. Zgodę na wycieczki zagraniczne wydaje Dyrektor Szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 15. Zawiadomienie polega na przekazaniu karty wycieczki do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 16. Uczestnicy wycieczki podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki zagranicznej – ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
 17. Kierownik wycieczki zagranicznej lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.
 • III. GŁÓWNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI
  NAD UCZNIAMI PODCZAS WYCIECZEK
 1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły, nie ma tzw. „czasu wolnego” dla jej uczestników.
 2. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie opiekunów według następujących zasad:
 1. jeden opiekun na 15 uczniów, podczas wycieczek przedmiotowych w miejscowości, która jest siedzibą szkoły;
 2. jeden opiekun na 15 uczniów, przy wyjściu lub przy wyjeździe autobusem poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły (nie licząc kierowcy oraz przewodnika/pilota)
 3. jeden opiekun na 10 osób na wycieczkach turystyki kwalifikowanej i górskiej;
 4. jeden opiekun na 5 uczestników na wycieczkach wysokogórskich;
 5. 2 opiekunów na maksymalnie 13 uczniów na wycieczkach rowerowych. Jeden
  z nauczycieli porusza się na przodzie kolumny, drugi na jej końcu. Kolumna nie może liczyć łącznie więcej niż 15 osób.
 1. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych
  i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni.
 2. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy posiadają kartę rowerową. Długość trasy do dostosowana jest zawsze do wieku i możliwości uczniów. Z tyłu i przodu bezwzględnie jadą osoby dorosłe. Wszelkie przepisy poruszania się po drogach reguluje kodeks drogowy.
 3. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
  W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.
 4. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
 5. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 6. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.
 7. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 8. W wycieczkach krajoznawczo – turystycznych nie mogą brać udział uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
 9. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać dzieciom żadnych lekarstw, za wyjątkiem środków opatrunkowych. Do dziecka z objawami choroby należy wezwać lekarza lub pogotowie.
 10. Udział uczniów w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.
 11. Uczeń nie posiadający pisemnej zgody rodziców uczniów, opiekunów prawnych nie może uczestniczyć w wycieczce.
 12. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.
 13. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest parking szkolny lub inne wyznaczone miejsce, skąd dzieci,  uczniowie udają się do domu; dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III po godzinach obowiązkowych zajęć lekcyjnych – wyłącznie pod opieką rodziców, uczniowie klas IV-VIII po godzinie 18:00, a w porze jesienno-zimowej po zmroku – wyłącznie pod opieką rodziców.
 14. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci.
 15. W przypadku zaginięcia – uczeń (uczniowie) bezwzględnie pozostaje w miejscu zaginięcia:
 1. miasto – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy policję, dyrektora szkoły, rodziców,
 2. szlak turystyczny - uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko, zawiadamiamy GOPR, schronisko, dyrektora szkoły, rodziców.
 1. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków
  w szkołach i placówkach publicznych.

ZALECANE NORMY BEZPIECZEŃSTWA

 1. a) wycieczki autokarowe:
 • liczebność grupy - 1 opiekun na 15 uczniów (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika)
 • pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, powinien być oznakowany z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej  
  z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone chyba, że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest zobowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania 
  i wysiadania dzieci i młodzieży. Kierowca posiada potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
 • opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe,
 • ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących  w pojeździe,
 • przejście w autokarze musi być wolne,
 • opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru,
 • uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą przy opiekunach,
 • należy zabronić w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia,
 • bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach,
 • przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy organizować tylko na terenie parkingów,
 • w czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania,
 • po każdej przerwie opiekun sprawdza obecność uczestników

 

 1. b) wycieczki piesze:
 • wycieczki przedmiotowe w miejscu, które jest siedzibą szkoły, bez korzystania z publicznych środków transportu -  2 opiekunów na 30 uczniów,
 • wycieczki piesze na terenie miasta z korzystaniem ze środka transportu miejskiego (lub wycieczka do lasu)  - 1 opiekun na 15 uczniów,
 •  w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu,
 • uczestnicy posiadają ubiór (a szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych,
 • w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem chodzimy wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu,
 • w lesie poruszamy się oznakowanymi szlakami turystycznymi (na terenie parków narodowych i krajobrazowych – wyłącznie) lub po wyznaczonych ścieżkach turystycznych,
 • opiekun powinien posiadać mapę ( wskazana jest znajomość terenu),
 • przed wyruszeniem spod szkoły uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i lesie.
 1. c) wycieczki w góry:
 • wyruszając w góry na terenach Parków Narodowych oraz szlakach turystycznych leżących powyżej 1000m n. p. m -1 opiekun na 10 uczestników,
 •  należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć uczestników - dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z odpoczynkami. Dla młodzieży starszej długość trasy może ulec wydłużeniu,
 • na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu,
 • uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór - buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości). Ekwipunek należy zabrać w plecaku,
 • wszyscy uczestnicy wycieczki powinni poruszać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze,
 • kolumnę otwiera i zamyka  osoba dorosła,
 • na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi wyłącznie przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej,
 • na terenie parków narodowych wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy górscy,
 • na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu
 1. d) wycieczki rowerowe:
 • wycieczki rowerowe - 2 opiekunów na grupę 10 - 13 uczniów (uczniowie, którzy ukończyli 12 rok życia + karta rowerowa ), przy czym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób,
 • uczestnicy wycieczek poruszających się po drogach publicznych muszą znać przepisy
  o ruchu drogowym,
 • prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy,
 • tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika,
 • odstępy miedzy jadącymi do 5 metrów,
 • uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
 • opiekun wycieczki posada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia  do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę,
 • uczestnicy powinni posiadać strój odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę,
 • z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu.
 1. e) zasady poruszania się z grupą w miastach;
 • przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta, każdy uczestnik musi być poinformowany o harmonogramie wycieczki adresie / miejscu / pobytu docelowego, aby w razie zgubienia się potrafił dotrzeć do miejsca zbiorki,
 • w trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie powinni tak podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował nią , a drugi idąc na końcu zamykał ją,
 • opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim,
 • obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego , aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy,
 • prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
 • szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, należy pamiętać, że przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa przekroczyła jezdnię razem,
 • w przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy uczestnicy wycieczki :
 • znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części ( dotyczy pociągu, tramwaju, metra),
 • znali nazwę przystanku , na którym grupa będzie wysiadać,
 • znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania,
 • posiadali ważne bilety na przejazd.
 1. KIEROWNIK WYCIECZKI I OPIEKUNOWIE
 1. Kierownika i opiekunów wycieczki wyznacza Dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
 2.  W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez Dyrektora.
 3. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
 4. W przypadku specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, kierownik
  i opiekunowie  wycieczki są zobowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.
 5. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza Dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
 6. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowalnej lub pilota wycieczek.
 7. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowalnej lub pilota wycieczek bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
 1. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI
 1. Opracowanie  program i regulamin wycieczki.
 2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dyrekcji szkoły dokumentacji wycieczki oraz jej rozliczenie.
 3. Zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki programem i z regulaminem wycieczki, poinformowanie ich o celu i trasie wycieczki oraz zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa wszystkich uczestników wycieczki, zapewnia warunki do ich przestrzegania.
 4. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie.
 5. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki
  i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
 6. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 7. Organizowanie i nadzorowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki (lub za pośrednictwem biura turystycznego).
 8. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników wycieczki.
 9. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
 10.  Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu - dla rodziców, uczniów i Dyrektora Szkoły.
 11.  Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) są przechowywane w dokumentacji szkolnej do końca roku szkolnego.
 1. OBOWIĄZKI OPIEKUNA
 1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami.
 2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu.
 3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
 1. RAMOWY REGULAMIN WYCIECZKI I OBOWIĄZKI JEJ UCZESTNIKÓW
 1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce szkolnej.
 2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.
 3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
 4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych niedozwolonych używek.
 5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
 6. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
 7. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
 8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.
 9. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
 10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
 11. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna.
 12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły, w tym poinformowanie rodziców i zobowiązanie ich do odebrania dziecka z miejsca pobytu.
 13. Zabronione jest narażenie siebie i innych na niebezpieczeństwo.
 1. FINANSOWANIE WYCIECZEK

 

 1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
 2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków komitetu rodzicielskiego lub innych źródeł.
 3. Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych, w szczególności:
 1. z odpłatności uczniów biorących w niej udział,
 2. ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
 3. ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne,
 • ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów,
 1. ze środków Unii Europejskiej, pozyskanych przez nauczycieli w ramach realizacji unijnych programów i projektów edukacyjnych.
 1. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.
 2. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
 3. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie.
 4. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych
  z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować Dyrektora szkoły.
 5. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.
 6. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej
  w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez Dyrektora szkoły. Listę tych uczniów kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
 2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się
  z regulaminem i harmonogramem wycieczki.
 3. Kierownik wycieczki powinien poinformować rodziców o dodatkowym ubezpieczeniu jej uczestników i jego konsekwencjach.
 4. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 5. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji
  w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi odnotować powyższy fakt
  w rejestrze wyjść grupowych.

 

Załączniki:

Załącznik 1 – Karta wycieczki z harmonogramem i preliminarzem.

Załącznik 2 – Lista uczestników wycieczki.

Załącznik 3 – Zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce.

Załącznik 4 – Preliminarz wycieczki.

Załącznik 5 – Rozliczenie wycieczki.

Załącznik 6 – Regulamin uczestnika wycieczki.

Załącznik 7 –  Instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej.

Załącznik 8 –  Zasady organizacji wyjść poza teren szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.

Załącznik 9 –  Zasady wyjść na teren przynależny do szkoły.

Załącznik 10 –  Zasady wyjść na spacery poza teren przynależny do szkoły.

Załącznik 1 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)

Nazwa i adres szkoły/placówki:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cel  wycieczki: .............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa kraju1)/miasto/trasa wycieczki: ........................................................................................

Termin: ................................…………………………………………………………….………

Numer telefonu kierownika wycieczki: ………………………………………………………...

Liczba uczniów: ................, w tym uczniów niepełnosprawnych: ……………………………..

Klasa: …………………………………………………………………………………………...

Liczba opiekunów wycieczki: ......................................................................................................       

Środek transportu: ……................................................................................................................

 

 

 

1) Dotyczy wycieczki za granicę

 

 

 

 

 

 

PROGRAM WYCIECZKI

Data, godz. wyjazdu oraz powrotu

Długość trasy (w km)

Miejscowość docelowa i trasa powrotu

Szczegółowy program wycieczki od wyjazdu do powrotu

Adres miejsca noclegowego
i żywieniowego oraz przystanki
i miejsca żywienia

         
         
         
         
         

Oświadczenie

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki.

         Kierownik wycieczki                                                                                                                                                                        Opiekunowie wycieczki

…….………………………..……                                                                          1. …………...………………………………

            (imię i nazwisko oraz podpis)                                                                                                           2. ……………..…………………………….

 1. …….…………………….…..…...………
 2. …………...………………………………
 3. …………...………………………………
 4. …………...………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (imiona i nazwiska oraz podpisy)

ZATWIERDZAM

…………………………………………………………….

(data i podpis dyrektora szkoły/placówki)                                                                                                     

 

Załącznik 2 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej w nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI SZKOLNEJ

dnia .........................................................

Numer szkolnej polisy ubezpieczeniowej - …………………………………….………………

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Numer telefonu rodzica/rodziców

1.                   

 

 

 

2.                   

 

 

 

3.                   

 

 

 

4.                   

 

 

 

5.                   

 

 

 

6.                   

 

 

 

7.                   

 

 

 

8.                   

 

 

 

9.                   

 

 

 

10.               

 

 

 

11.               

 

 

 

12.               

 

 

 

13.               

 

 

 

14.               

 

 

 

15.               

 

 

 

16.               

 

 

 

17.               

 

 

 

18.               

 

 

 

19.               

 

 

 

20.               

 

 

 

21.               

 

 

 

22.               

 

 

 

23.               

 

 

 

24.               

 

 

 

25.               

 

 

 

26.               

 

 

 

27.               

 

 

 

28.               

 

 

 

29.               

 

 

 

30.               

 

 

 

31.               

 

 

 

32.               

 

 

 

33.               

 

 

 

34.               

 

 

 

35.               

 

 

 

36.               

 

 

 

37.               

 

 

 

38.               

 

 

 

39.               

 

 

 

40.               

 

 

 

41.               

 

 

 

42.               

 

 

 

43.               

 

 

 

44.               

 

 

 

45.               

 

 

 

46.               

 

 

 

47.               

 

 

 

48.               

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Zatwierdzam

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ...................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (pieczęć i podpis dyrektora szkoły

 

 

 

Załącznik 3 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

ZGODA NA WYCIECZKĘ

Wyrażam zgodę na udział syna / córki …......................................................................

w wycieczce szkolnej do ............................................... w dniach ................................

Zobowiązuję się do wpłaty należnej kwoty w terminie do …..........................................

 1. Informuję, iż zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.
 2. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
  w wycieczce.
 3. Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie lokomocyjnej.
 4. W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie ambulatoryjne.
 5. Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.
 6. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko
  w trakcie trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.
 7. Zobowiązuję się do odebrania dziecka z miejsca pobytu w razie nieprzestrzegania przez nie regulaminu wycieczki.

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka:
(choroby, na jakie cierpi dziecko, jakie bierze leki, alergie i uczulenia)

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna: ……….....…………………………………………

     .........................................                                   ...............................................................

                                                                                 data                                                                                                        czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 4 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

PRELIMINARZ WYCIECZKI

 1. Dochody
 2. Wpłaty uczestników: liczba osób …….... x koszt wycieczki …………. = …………. zł.
 3. Inne wpłaty …........................................…………………………………………….

Razem dochody: …………………………………………………………………………….

 1. Wydatki
 2. Koszt wynajmu autokaru:…………………………………………………………….
 3. Koszt noclegu:……………………………………………………………………..……
 4. Koszt wyżywienia:……………………………………………………………..……….
 5. Bilety wstępu: do teatru: …………………………….

                                                                                               do kina: …………………………….…

                                                                                               do muzeum: ………………………….

                                                                                               inne: ….……………………………….

 1. Inne wydatki (jakie): ..............................................................................................

...............................................................................................................................

Razem wydatki: …………….......  Koszt na jednego uczestnika ………………

.............................................................

                     (podpis kierownika wycieczki)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Zatwierdzam

                                                                                                                                                                                                                                                                                           ...................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik 5 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

ROZLICZENIE WYCIECZKI/IMPREZY

 

Wycieczka (impreza) szkolna do ………………………………….. zorganizowana w dniu ..…………...................… przez ………………............................... .

I. Dochody

 1. Wpłaty uczestników: liczba osób …........……. x koszt wycieczki ……………. = ………………….………. zł.
 2. Inne wpłaty …………………………………….

Razem dochody: ……………………….…………………………

II. Wydatki

1. Koszt wynajmu autobusu:…………………………………………………………….

 1. Koszt noclegu:………………………………….………………………………………
 2. Koszt wyżywienia:……………………………….…………………………………….
 3. Bilety wstępu: do teatru:……………………….…….

                                                                                                     do kina:………………………….……

                                                                                                     do muzeum:………………………….

                                                                                                     inne:…………………………….…….

 1. Inne wydatki (jakie): ……………………………...........................................................................

Razem wydatki: …………………………….……………………….

III. Koszt wycieczki (imprezy) na jednego uczestnika: ………………

 1. Pozostała kwota w wysokości ……………………

...................................................................................................

(określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe, itp.)

          Kierownik wycieczki

………………………………………..                                                         

                /data i podpis/

Uwagi o przebiegu wycieczki (np. problemy wychowawcze itp.) ........................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Rozliczenie przyjął:

…….............………………………………..

(data i podpis Dyrektora szkoły) 

 

Załącznik 6 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI

 1. Uczestnicy wycieczki przychodzą na zbiórkę min. 15 minut przed wyjazdem.
 2. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna.
 3. Każdy uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany
  i kulturalny.
 4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń kierownika wycieczki oraz opiekunów.
 5. Opiekunowie cały czas przebywają z podległymi im grupami.
 6. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.
 7. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.
 8. Po każdym zakończonym punkcie programu opiekunowie zobowiązani są sprawdzić obecność wszystkich uczestników grupy.
 9. Wszelkie spożywanie posiłków zalecane jest tylko na wyznaczonych postojach.
 10. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, narkotyki), w przypadku stwierdzenia posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki jest zobowiązany do powiadomienia dyrekcję szkoły i rodziców.
 11. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie śmiecić, nie krzyczeć, nie niszczyć przyrody, nie płoszyć zwierząt, nie rozpalać ogniska w miejscach niedozwolonych, itp.).
 12. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków wypoczynkowych (cisza nocna, porządek).
 13. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników wycieczki.
 14. Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką opiekuna.
 15. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój
  i ekwipunek (w zależności od rodzaju wycieczki).
 16. Kierownik wycieczki zwraca uwagę na to, aby przez przejścia dla pieszych przechodzić zawsze zwartą grupą.
 17. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się
  z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nich zasad.

Potwierdzam zapoznanie się z wyżej wymienionymi zasadami.

Podpisy uczniów:

1………..……

2……………..

3……………..

4…………..…

5……………..

6…………..

Załącznik 7 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
 DLA OPIEKUNA SZKOLNEJ WYCIECZKI AUTOKAROWEJ

 1. Czynności przed rozpoczęciem podróży:
 2. Sprawdzić obecność wyjeżdżających według listy.
 3. Upewnić się, czy wszyscy uczestnicy wycieczki posiadają ważne dokumenty
  (np. legitymacja szkolna).
 4. Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań do podróżowania środkami lokomocji (np. choroba lokomocyjna) oraz czy posiadają ze sobą zaordynowane przez lekarza leki.
 5. Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenie uczestników wycieczki na uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze.
 6. Ustalić gdzie znajdują się: podręczna apteczka (jej wyposażenie), gaśnice i wyjścia bezpieczeństwa.
 7. Zabrać do autokaru pojemnik z wodą, papier higieniczny, chusteczki higieniczne, woreczki foliowe do utrzymania czystości.
 8. Upewnić się, czy w autokarze jest dostępny telefon komórkowy (międzynarodowy numer telefonu ratunkowego – 112).
 9. W razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowców, wezwać Policję (tel.997).
 10. Czynności w trakcie podróży
 11. W czasie jazdy zabronić uczestnikom wycieczki:
  • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych używek;
  • przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej;
  • blokowania zamków, otwierania drzwi i samodzielnego otwierania okien w czasie podróży;
  • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami.
 12. Podczas jazdy trwającej kilka godzin zarządzić jedną przerwę (20-30 min) przeznaczoną na tzw. „rozprostowanie kości”, spożycie posiłku oraz toaletę
  i przewietrzenia autokaru.
 13. W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabronić uczestnikom wycieczki:
  • wchodzenia na jezdnię;
  • przechodzenia na drugą stronę jezdni;
  • dopilnować, aby podczas wsiadania i wysiadania uczniów włączone były światła awaryjne.
 14. Po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność.

III. Czynności po zakończeniu podróży

 1. Omówić z uczestnikami wycieczki jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa.
 2. Dopilnować, czy zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.

IV Postępowanie

 1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 2. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 3. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z międzynarodowego numeru telefonu komórkowego – 112.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 8 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

Zasady organizacji wyjść poza teren szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych:

 1. Przez wyjście rozumie się realizowanie celów edukacyjnych i wychowawczych poza terenem szkoły, na terenie miejscowości lub jej okolic.
 2. Wyjścia mogą być organizowane w formie uczestnictwa w:

1) lekcjach przedmiotowych;

2) konkursach i olimpiadach przedmiotowych;

3) zawodach sportowych;

4) wykładach, szkoleniach i zajęciach warsztatowych;

5) zajęciach sportowych w ramach realizacji godzin alternatywnych form wychowania fizycznego z zastrzeżeniem, że nie dotyczą turystyki kwalifikowanej;

6) wystawach, wernisażach;

7) uroczystościach z udziałem Pocztu Sztandarowego;

8) innych zajęciach edukacyjnych lub rekreacyjnych.

 1. Zgodę na zorganizowanie wyjścia wyraża dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas wyjść (w tym również w czasie dojazdu do miejsca docelowego oraz powrotu do szkoły) odpowiadają opiekunowie.
 3. Organizatorem wyjścia jest nauczyciel zatrudniony w szkole z zachowaniem poniższych zasad:

1) podczas wyjścia bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinien sprawować jeden opiekun nad zespołem klasowym 15 osób;

2) podczas wyjścia, w trakcie którego korzysta się ze środka lokomocji, opiekę powinien sprawować jeden opiekun nad grupą do 15 uczniów;

3) w szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić liczbę opiekunów.

 1. Do zadań opiekuna wyjścia należy:

1) odnotowanie wyjścia (jeśli odbywa się w ramach lekcji przedmiotowej) w dzienniku elektronicznym oraz wpisanie wyjścia do „Rejestru wyjść grupowych uczniów” znajdującego się u dyrektora szkoły;

2) ustalenie z uczestnikami miejsca zbiórki oraz miejsca zakończenia wyjścia;

 3) sprawowanie opieki nad uczniami;

4) zapewnienie warunków realizacji programu wyjścia;

5) organizowanie transportu jeśli jest to konieczne;

6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad obowiązujących uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

7) odebranie zgody rodziców na wyjazd/wyjście

 1. Wyjście poza teren szkoły musi być należycie przygotowane pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiony ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu wyjścia, trasy, harmonogramu i regulaminu zachowania się uczniów.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania programu przewidzianego w trakcie wyjścia ze szkoły.
 3. Wyjazdy na zawody sportowe lub konkurs zatwierdza na dwa dni przed planowanym wyjściem/wyjazdem dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.
 4. Uczniowie oraz ich opiekunowie powinni podróżować na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne środkami komunikacji publicznej lub wynajętym autokarem, busem.
 5. Zabrania się używać do tego celu prywatnych samochodów nauczycieli.
 6. W trakcie wyjścia obowiązują zasady podane przez opiekuna, a w przypadku podróży także zasady podane przez przewoźnika.
 7. Wszelkie problemy zdrowotne należy natychmiast zgłosić opiekunowi.
 8. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo własnego ekwipunku, dokumentów i pieniędzy.
 9. W czasie realizacji programu uczniowie są zobowiązani do zachowania dyscypliny, punktualności, przestrzegania poleceń opiekunów, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo całej grupy.
 10. Uczniowie są zobowiązani do odpowiedniego zachowania w czasie wyjścia poza szkołę. Za szkody materialne wyrządzone przez uczniów odpowiadają ich rodzice.
 11. Uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i zażywania innych używek.
 12. W zawodach sportowych lub konkursach organizowanych przez szkołę poza jej terenem mogą uczestniczyć uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców.
 13. Wszyscy uczestnicy zawodów sportowych powinni posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia zbiorowego lub indywidualnego.
 14. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów zawodów i obiektów sportowych, na których się znajdują.
 15. Uczniowie w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie nie mogą brać udziału w zawodach sportowych.

Załącznik 9 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

Zasady wyjść na teren przynależny do szkoły

 1. Wyjście organizowane jest zgodnie z ramowym rozkładem dnia przez nauczyciela.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel.
 3. Niedopuszczalne jest, aby nauczyciel opuścił teren pozostawiając dzieci bez opieki. Nauczyciel powinien być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi podopiecznymi.
 4. 4. Przed rozpoczęciem pracy bądź przed wyjściem dzieci na podwórko nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do sprawdzenia czy obiekty nie zostały uszkodzone i nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.
 5. Podczas zabaw dzieciom nie wolno samodzielnie opuszczać wyznaczonego terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu dzieci, nauczyciel sprawdza, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu pod jego opieką są obecne.

Załącznik 10 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

Zasady wyjść na spacery poza teren przynależny do szkoły

 1. Każde wyjście na spacer (wycieczka do zakładów pracy, muzeum, szkoły, biblioteki, itp. ) poza teren szkoły odnotowuje się w Rejestrze wyjść grupowych uczniów oraz w dzienniku zajęć lekcyjnych.
 2. Spacer organizowany jest zgodnie z ramowym rozkładem dnia przez nauczyciela danego oddziału.
 3. W przypadku oddziałów przedszkolnych do opieki nad dziećmi w czasie spacerów zobowiązany jest nauczyciel i pomoc nauczyciela, przy czym jedna osoba prowadzi grupę, druga idzie na jej końcu.
 4. Na spacerze/wyjściu poza terenem szkoły opiekę nad dziećmi sprawuje co najmniej jedna osoba nad grupą do 15 osób.
 5. W przypadku wyjścia na spacer nauczyciel, oprócz odnotowania wyjścia:

1) może wyposażyć dzieci w kamizelki odblaskowe;

2) dostosowuje trasę do możliwości dzieci;

3) monitoruje liczebność grupy nie tylko przed wyjściem i po przyjściu, ale także w trakcie trwania spaceru;

4) zabiera apteczkę pierwszej pomocy.

 1. Organizując spacer należy:

1) zapoznać dzieci z miejscem i celem spaceru, aby ich obserwacje i działania były świadome;

2) nie dopuścić do nadmiernego zmęczenia fizycznego dzieci;

3) przestrzegać norm kulturowych w stosunku do współuczestników spaceru;

 4) przestrzegać wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpływają na doznania psychiczne i estetyczne;

5) dbać o właściwy dobór odzieży do warunków atmosferycznych (w porozumieniu z rodzicami dzieci);

6) zapewnić taką organizację, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;

7) upowszechniać różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

 1. W dniu, w którym temperatura powietrza wynosi poniżej -5 °C spacer się nie odbywa.
 2. W dniu, w którym występuje zanieczyszczenie powietrza – smog- spacer się nie odbywa.
 3. Opiekun powinien znać trasę spaceru.

Wykaz podręczników

Wykaz  podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej

na rok szkolny 2023/2024

 

 

Oddziały przedszkolne

 

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika, autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 

Wychowanie przedszkolne

0 „B”

„Deużyna marzeń” Ewa Janus, Marlena Szeląg, Gabriela Lipińska, Gabriela Matczak - Kompanowska, Anna Makowska

WSiP

-

Wychowanie przedszkolne

0 „A”

„ Drużyna marzeń” Ewa Janus, Marlena Szeląg, Gabriela Lipińska, Gabriela Matczak - Kompanowska, Anna Makowska

WSiP

-

Język angielski

Tytuł: Bugs Team Starter

Autor: Carol Read, Ana Soberon, Anna Parr- Modrzejewska

Macmillan Education

-

Religia

„Bóg kocha nas” – podręcznik do nauki religii dla dzieci trzy- i czteroletnich, autor: red. ks.T. Panuś, A. Kielian, s. D. Pawłowska

„Jesteśmy dziećmi Bożymi” – podręcznik do nauki religii dla dzieci pięcioletnich i sześcoletnich, autor: red. ks.T. Panuś, A. Kielian, s. D. Pawłowska

Św. Stanisława BM

AZ-01-01/10-KR-1/13

AZ-03-01/10-KR-16/3

 

 

klasa I

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika, autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna klasa I

„Elementarz odkrywców”  - podręcznik zintegrowany cz. 1,2; podręcznik matematyczny cz.  1,

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak,

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

„Elementarz odkrywców”  - podręcznik zintegrowany cz. 3,4; podręcznik matematyczny cz.  2,

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak,

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowa Era

Nowa Era

790/1/2017

790/2/2017

Język angielski klasa I

Tiger&Friends 1

uczniaCarol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Macmillan Education

1051/1/2019

Religia

Bóg jest naszym Ojcem podręcznik z ćwiczeniami T. Panuś, A. Kielian, A. Berski

Św. Stanisława BM

AZ-11-01/18-KR-1/20

 

Klasa II

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika, autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna klasa II

„Elementarz odkrywców”  - podręcznik zintegrowany cz. 1,2; podręcznik matematyczny cz.  1,

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak,

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

„Elementarz odkrywców”  - podręcznik zintegrowany cz. 3,4; podręcznik matematyczny cz.  2,

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak,

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowa Era

Nowa Era

790/3/2018

790/4/2018

Język angielski klasa II

Bugs Team 2 Carol Read, Ana Soberón ksiażka ucznia

Macmillan

811/2/2018

Religia

Jezus jest naszym Zbawicielem T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

Św. Stanisława BM

KR-12-01/18-KR-16/21

Klasa III

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika, autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna klasa III

„Elementarz odkrywców”  - podręcznik zintegrowany cz. 1,2; podręcznik matematyczny cz.  1,

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak,

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

„Elementarz odkrywców”  - podręcznik zintegrowany cz. 3,4, podręcznik matematyczny cz.  2,

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak,

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

Nowa Era

Nowa Era

790/5/2019

790/6/2019

Język angielski klasa III

Bugs Team3

Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth, książka ucznia

Macmillan

811/3/2018

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa,  T. Panuś, A. Kielian, A. Berski

Św. Stanisława BM

AZ-13-01/10-KR-3/15

Klasa IV

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika, autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

J. polski

Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej „Nowe słowa na start4!",

Marlena Derlukiewicz  A. Klimowicz

NOWA ERA

MEN:907/1/2017

J. angielski

Together 1,
Catherine Bright, Nick Beare, Gill Holley

Macmillan

MEiN1175/1/2023

Historia

  „Wczoraj i dziś” podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

NOWA ERA

877/1/2020/z1

Matematyka

Matematyka z plusem 4 – podręcznik, wersja C.  M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki M. Karpiński

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

MEN:780/1/2017

Przyroda

„Tajemnice przyrody” podręcznik  do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej, M. Marko-Warłowska, F. Szlajfer J.Stawarz;

NOWA ERA

863/2019/z1

Technika

„Jak to działa?"-podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

1195/1/2023

Plastyka

„Do dzieła! 4”, Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/1/2017

Informatyka

"Lubię to!" podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej .Michał Kęska

Nowa Era

847/1/2022/z1

Muzyka

Muzyka 4.  Podręcznik dla szkoły podstawowej. Autor:  J. Górska-Guzik

Operon

902/1/2017

Religia

„Żyjemy we wspólnocie z Bogiem” redakcja ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

św. Stanisława BM

AZ-1-01/18

Wdż

„Wędrując ku dorosłości” T. Król

Rubikon

920/1/2017

 

Klasa V

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika, autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

J. polski

Marlena Derlukiewicz  A. Klimowicz „Nowe słowa na start 5"

NOWA ERA

907/2/2018

J. angielski

“English Class A1+”

Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz;

PEARSON

840/2/2018

Historia

„Wczoraj i dziś” podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej, G. Wojciechowski;

NOWA ERA

877/2/2018

Matematyka

Matematyka z plusem 5 – podręcznik, wersja C M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki M. Karpiński

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/2/2018

Biologia

Puls życia. Klasa 5, Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej,
Marian Sęktas, Joanna Stawarz

NOWA ERA

844/1/2018

Geografia

"Planeta nowa" podręcznik do geografii do klasy piątej, Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

NOWA ERA

906/1/2018

Technika

„Jak to działa?"-podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

Plastyka

„Do dzieła!”, Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/2/2018

Informatyka

"Lubię to!" podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej .Michał Kęska

Nowa Era

847/2/2021/z1

Muzyka

"Lekcja muzyki" Podręcznik do muzyki klasa V  J. Górska-Guzik

Operon

902/2/2018

Religia

Jezus dla człowieka,T. Panuś, A. Kielian, A. Berski

św. Stanisława BM

AZ-21-04/20-KR-4/12

WDŻ

„Wędrując ku dorosłości” T. Król, M. Guziak- Nowak, G. Węglarczyk

Rubikon

920/2/2018

 

Klasa VI

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika, autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

J. polski

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz „Nowe słowa na start 6”; zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

907/3/2019

J. angielski

“English Class A2” Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

PEARSON

840/3/2019

Historia

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski  „Wczoraj i dziś” .Podręcznik do historii dla klasy  szóstej szkoły podstawowej

NOWA ERA

877/3/2019

Matematyka

M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz . Matematyka z plusem 6. Podręcznik.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/3/2022/z1

Biologia

„Puls życia”- podręcznik  dla klasy szóstej szkoły podstawowej

J. Stawarz

NOWA ERA

844/2/2019

Geografia

"Planeta nowa" podręcznik do geografii do klasy szóstej, Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

NOWA ERA

906/2/2019

Muzyka

 "Lekcja muzyki" Podręcznik do muzyki klasa VI  J. Górska-Guzik

Operon

902/3/2019

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla  klasy szóstej szkoły podstawowej , Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

 

295/3/2019

Plastyka

,,Do dzieła !" Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/3/2018

Informatyka

"Lubię to!" podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej .Michał Kęska

Nowa Era

847/3/2018

Religia

Kościół dla człowieka, T. Panuś, A. Kielian, A. Berski

św. Stanisława  BM

KR-22-04/20-KR-6/22

WDŻ

Wędrując ku dorosłości   T. Król, M. Guziak- Nowak

Rubikon

920/3/2019

       

 

Klasa VII

J. polski

,,Nowe słowa na start 7" J. Kościerzyńska, J. Ginter, k. Łęk, N. Bielawska, J. Kostrzewa, J. Krzemińska

Nowa Era

MEN 907/4/2020

J. angielski

“English Class A2+”

 Bob Hastings, Stuart McKinlay, Arek Tkacz

materiały ćwiczeniowe A2+

PEARSON

840/4/2017

J. niemiecki

"Das ist Deutsch. KOMPAKT." Podręcznik do języka niemieckiego do klasy 7, Jolanta Kamińska

Nowa Era

814/1/2017

Historia

"Wczoraj i dziś". Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow

Nowa Era

877/4/2020/z1

Matematyka

Matematyka  7 z plusem podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej pod redakcją M. Dobrowolska

GWO

780/4/2017

Biologia

"Puls życia" podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. M. Jefimow

Nowa Era

844/3/2020/z1

Geografia

"Planeta  Nowa" podręcznik do geografii do szkoły podstawowej M. Szubert T. Rachwał,

NOWA ERA

906/3/2023/z1

Fizyka

"Spotkania z fizyką" podręcznik do fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

G. Francuz - Ornat, T. Kulawik, M. Nawrot-Różańska.

NOWA ERA

885/1/2017

Chemia

"Chemia". Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Dawid Łasiński, Łukasz Sporny,

Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski

MAC

1069/1/2022/z1

Informatyka

G. Koba ,,Lubię  to" podręcznik do informatyki  dla klasy siódmej szkoły podstawowej

NOWA ERA

 

847/4/2020/z1

Muzyka

Muzyka 7.  Podręcznik dla szkoły podstawowej. Autor:  J. Górska-Guzik

Operon

902/4/2017

Plastyka

,,Do dzieła!" M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

NOWA ERA

903/4/2020

Religia

Duch Święty darem dla człowieka, T. Panuś, A. Kielian, A. Berski

Św. Stanisław BM

AZ-2-04/20

WDŻ

„Wędrując ku dorosłości” T. Król

Rubikon

920/4/2017

       

 

Klasa VIII

 

J. polski

,,Nowe słowa na start 8" J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M Szulc, A. Gorzałczyńska

NOWA ERA

MEN907/5/2021

J. angielski

Repetytorium dla szkoły podstawowej. Edycja jednotomowa - POZIOM A2+/B1 (PODRĘCZNIK WIELOLETNI), Arek Tkacz, Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cowen, Renata Ranus

PEARSON

1124/2021

J. niemiecki

"Das ist Deutsch. KOMPAKT." Podręcznik do języka niemieckiego do klasy 8; zeszyt ćwiczeń  , Jolanta Kamińska

NOWA ERA

814/2/2018

Historia

"Wczoraj i dziś". Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

NOWA ERA

877/5/2021/z1

Matematyka

Matematyka  8 z plusem podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej pod redakcją M. Dobrowolska; zeszyt ćwiczeń

GWO

780/5/2018

Biologia

"Puls życia" podręcznik do biologii dla klasy ósmej dla szkoły podstawowej. B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas

NOWA ERA

844/4/2021/z1

Geografia

"Planeta  Nowa" podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej , D. Szczypiński, T. Rachwał

NOWA ERA

906/4/2021/z1

Fizyka

"Spotkania z fizyką" Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

 

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

NOWA ERA

885/2/2018

Chemia

Chemia . Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Dawid Łasiński, Łukasz Sporny,

Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski

MAC

1069/2/2021

Informatyka

,,Lubię  to" podręcznik do informatyki  dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Grażyna Kobag

Nowa Era

847/5/2021/z1

Wiedza o społeczeństwie

„Dziś i jutro”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej, Arkadiusz Janicki, Iwona Janicka, Tomasz Maćkowski, Aleksandra Kucia-Maćkowska

Alek

Aleksandra Kucia-

 JjjJanicki,JaAleksandra Kucia Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

NOWA ERA

874/2021/z1

Edukacja dla bezpieczeństwa

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej: Żyję i działam bezpiecznie, .Jarosław Słoma

NOWA ERA

846/2017

Religia

Żyjemy w miłości Boga,ks. T. Panuś, R. Chrzanowska

Św. Stanisław

KR-33-02/13-KR-6/14

WDŻ

„Wędrując ku dorosłości”, T. Król

Rubikon

920/5/2019

       
       

 

 

 

 

 

Wykaz  materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024

 

 

Klasa I

 

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Tiger&Friends 1

j. angielski, zeszyt ćwiczeń

Macmillan

B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiecka-Nowak

K. Bielenica, M Bura,

M. Kwil, B. Lankiewicz

Elementarz odkrywców. Klasa 1, Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna - ćwiczenia

Elementarz odkrywców. Klasa 1, Ćwiczenia do edukacji matematycznej

Nowa era

Klasa II

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejewska

Język angielski

Bugs Team 2 zeszyt ćwiczeń

Macmillan

B. Stępień, E. Hryszkiewicz, M. Ogrodowczyk, J. Winiecka- Nowak

K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B.Lankiewicz

Elementarz odkrywców. Klasa 2,  Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna - ćwiczenia

Elementarz odkrywców. Klasa 2, Ćwiczenia do edukacji matematycznej

Nowa era

Klasa III

Autor

Tytuł

Wydawnictwo


Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak

K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil

Elementarz odkrywców. Klasa 3,  Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna – ćwiczenia

Elementarz odkrywców. Klasa 3, Ćwiczenia do edukacji matematycznej

Nowa era

 

Język angielski

 

Anna Parr-Modrzejewska, Elisenda Papiol, Maria Toth

Bugs Team 3 zeszyt ćwiczeń

Macmillan

     

Klasa IV

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Kuchta Joanna,

Ginter Małgorzata

Kościerzyńska Joanna

„Nowe słowa na start”-ćwiczenia-kl.4

Nowa era

M. Dobrowolska, S. Wojtan M. P. Zarzycki

Matematyka z plusem 4 –, wersja C

GWO

Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel

Tajemnice przyrody.

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowa era

Autor zeszytu ćwiczeń Katherine Stannett

j. ang

Together 1

Macmillan

Klasa V

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

A. Klimowicz,

M. Derlukiewicz

„Nowe słowa na start”-ćwiczenia-kl.5

Nowa era

Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan, P. Zarzycki

Matematyka z plusem 4 –, wersja C

GWO

Kamila Skomoroko

 Planeta nowa 5 Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021-2023

Nowa era

Jennifer Heath, Anna Rzeźnik

j. angielski

ENGLISH CLASS A1+

zeszytu ćwiczeń:

Pearson

 

 

Klasa VI

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Kuchta

„Nowe słowa na start”-ćwiczenia-kl.6

Nowa era

Z. Bolałek, A. Demby, M. Dobrowolska, A. M. Jucewicz, A. Sokołowska, P. Zarzycki

Matematyka z plusem 6 –, wersja C

GWO

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wczoraj i dziś. Klasa 6

Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

Nowa era

:Jennifer Heath, Anna Rzeźnik

English Class A2 zeszyt ćwiczeń

Pearson

Klasa VII

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska- Hasiec

Puls życia NEON. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

NOWA ERA

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel,

Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

„Nowe słowa na start”-ćwiczenia

NOWA ERA

M. Dobrowolska,M. Jucewicz, M. Karpiński

Matematyka z plusem 4 –, wersja C

GWO

 Lynda Edwards, Anna Rzeźnik

j. angielski

English Class A2+

PEARSON

Klasa VIII

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Kamińska Jolanta

„Das ist Deutsch! KOMPAKT – ćwiczenia

NOWA ERA

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel,

Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

„Nowe słowa na start”-ćwiczenia 8.

NOWA ERA

M. Dobrowolska,M. Jucewicz, M. Karpiński

Matematyka z plusem 4 –, wersja C

GWO

Anita Lewicka,Richard Cowen, Arek Tkacz, Angela Bandis, Renata Ranus

Repetytorium dla szkoły podstawowej.- zeszyt ćwiczeń

PEARSON